Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020 (SEAP)

Logo EU          Logo ROP       Logo SK

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel

Výzva: ROP-4.1d-2012/01

Názov projektu:
Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020 (SEAP)

ITMS kód: 22140120663
Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko; Vyšší územný celok: Trenčiansky samosprávny kraj
Celkové výdavky projektu: 66 400,00,- Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 63 080,00,- Eur

Cieľ projektu:

Implementácia strategického dokumentu za účelom zabezpečenia energetickej zodpovednosti a bezpečnosti v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Špecifické ciele projektu:

  • vypracovanie SEAP TSK 2013-2020 –aktivita: Rozvojové dokumenty a úrovni regiónov NUTS 2 a 3
  • posúdenie SEA – vypracovanie správy a odborného posudku SEA
  • ďalšie ciele: zvýšiť efektívnosť energetického systému, určiť rozsah a využiteľnosť zdrojov na regionálnej úrovni, zvýšiť povedomia  v oblasti obnoviteľných zdrojov, znížiť zaťaženie a vplyvy na životné prostredie.

Udržateľnosť projektu:

SEAP TSK bude vypracovaná v súlade so strategickými dokumentami na úrovni SR – napr. Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR, NSRR 2007 – 2014, a s ďalšími sektor stratégiami, ale aj s dokumentmi na úrovni EÚ – Lisabonská stratégia EÚ, Európa 2020, okrem toho bude SRT TSK vypracovávaná podľa dostupných dokumentov na úrovni SR a EÚ, ktoré budú určovať využívanie fondov EÚ v období 2014-2020. Plnenie opatrení akčného plánu prinesie benefity a finančné zisky v období min. 10 – 15 rokov v závislosti od aplikovaných technológií a vykonaných prác. Benefit bude tvorený úsporou energie s prepojením na zníženie tvorby emisií, skvalitnením životného prostredia, rastom zamestnanosti, posilnením potenciálu a perspektív regiónu.

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 04.09.2012
Schválenie žiadosti o NFP: 03.09.2013
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 20.02.2014
Začiatok realizácie projektu: 12/2012
Plánované ukončenie realizácie projektu: 12/2015

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK