Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odpredaj, nájom majetku TSK

Všetky potrebné informácie o zásadách hospodárenia s majetkom TSK nájdete v sekcii Samospráva / Úrad TSK.

TSK oznamuje otváranie obálok OVS - odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 22.02.2023 do 22.03.2023

21. marca 2023 |

Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 27.03.2023 od 12.30 hod. v malej zasadačke Úradu TSK na 8. poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 22.02.2023 do 22.03.2023

20. februára 2023 | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 20.02.2023 do 22.03.2023 do 10.00 hod..

TSK oznamuje otváranie obálok OVS č. TSK/001/2023 - N

23. januára 2023 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2023/-N na nájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, ul. K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, ktorý sa uskutoční dňa 25.01.2020 o 08.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 2.poschodí , K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Zámer prevodu trvale prebytočného majetku v k. ú. Dubnica nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa

13. januára 2023 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zámer nájmu nehnuteľného majetku v katastrálnom území Myjava

12. januára 2023 | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov   zverejňuje svoj zámer   nájmu trvale prebytočného nehnuteľného majetku – časti pozemku nachádzajúceho sa v okrese Myjava, obci Myjava, katastrálnom území Myjava, evidovaného na liste vlastníctva č. 709, parcela registra C KN č. 1882/6 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to v rozsahu podľa projektovej dokumentácie o výmere 21,17 m2,   pre Mesto Myjava, so sídlom Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 00309745 za nájomné vo výške 1 euro za rok (slovom: jedno euro) na dobu určitú do 31.12.2028, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zámer na nájom majetku na základe OVS - č.TSK/001/2023-N

09. januára 2023 | Aktuálne

Zámer obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2023-N na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zámer na nájom majetku na základe OVS - č.TSK/001/2022-N

16. decembra 2022 | Aktuálne

Zámer obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2022-N na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zámer odpredať nehnuteľný majetok v k.ú. Jasenica ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech Obce Jasenica

09. septembra 2022 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Otváranie obálok OVS na odpredaj nehnuteľnéh majetku

24. augusta 2022 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 30.08.2022 od 12.30 hod. v zasadačke Úradu TSK na 6. poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

Zámer prevodu trvale prebytočného majetku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom

10. augusta 2022 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zámer prevodu trvale prebytočného majetku v k. ú. Dubnica nad Váhom

10. augusta 2022 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zámer prevodu trvale prebytočného majetku v k. ú. Považská Bystrica

10. augusta 2022 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 27.07.2022 do 26.08.2022

28. júla 2022 |
Záznam z otvárania obálok

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov  a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje zámer predať svoj nehnuteľný majetok formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) 

Zámer prevodu trvale prebytočného majetku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom

21. júna 2022 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zámer prevodu trvale prebytočného majetku v k. ú. Dubnica nad Váhom

21. júna 2022 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zámer prevodu trvale prebytočného nehnuteľného majetku pozemkov vo vlastníctve TSK v k.ú. Považská Bystrica

21. júna 2022 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Otváranie obálok OVS na odpredaj nehnuteľnéh majetku

10. júna 2022 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 13.06.2022 od 13.00 hod. v malej zasadačke Úradu TSK na 8. poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 11.05.2022 do 10.06.2022

11. mája 2022 |
Záznam z otvárania obálok

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje zámer predať svoj nehnuteľný majetok formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“).

Zámer prevodu nehnuteľného majetku v k. ú. Pravenec

14. apríla 2022 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zámer prevodu nehnuteľného majetku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom

13. apríla 2022 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Otváranie obálok OVS na odpredaj nehnuteľného majetku

08. apríla 2022 |

Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 12.04.2022 od 09.00 hod. v malej zasadačke Úradu TSK na 8. poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 09.03.2022 do 08.04.2022

09. marca 2022 |
Zápisnica Záznam z otvárania obálok

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 09.03.2022 do 08.04.2022.

Odpredaj pozemku p.č. 725/12 k.ú. Dolná Breznica ako prípad hodný osobitného zreteľa

04. marca 2022 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

TSK oznamuje otváranie obálok OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 02.11.2021 do 02.12.2021

01. decembra 2021 |

Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 06.12.2021 od 09.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8. poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Zámer prenajať nehnuteľný majetok v k. ú. Hanzlíková, ako prípad hodný osobitného zreteľa

02. novembra 2021 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja ako prípad hodný osobitného zreteľa.

TSK zámer odpredaja nehnuteľného majetku v k. ú. Adamovské Kochanovce ako prípad hodný osobitného zreteľa

02. novembra 2021 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa: v okrese Trenčín, v obci Adamovské Kochanovce, v katastrálnom území Adamovské Kochanovce, zapísaný na LV č. 269.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 02.11.2021 do 02.12.2021

26. októbra 2021 |
Zápisnica Záznam z otvárania obálok

Zámer predaja prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja obchodnou verejnou súťažou Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať svoj nehnuteľný majetok formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) .

TSK oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2021

27. augusta 2021 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2021 na nájom nebytových priestorov v Handlovej vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 08.09.2021 o 8,00 hod. v miestnosti č. 248 Úradu TSK na 2.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Zámer na nájom majektu na základe priameho nájmu č. TSK/PN/1/2021

13. augusta 2021 |
Záznam z otvárania obálok

Zámer na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja formou priameho nájmu č. TSK/PN/1/2021 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Prevod technickeho zhodnotenia kastiela v Pruskom ako pripad hodny osobitneho zretela. D. m

25. júna 2021 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r previesť technické zhodnotenie stavby ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Odpredaj pozemkov parc.č. 1046/3, 4 k.ú. Trenčianske Jastrabie ako prípad hodný osobitného zreteľa

25. júna 2021 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže

12. mája 2021 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 13.05.2021 od 15.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8. poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Zámer nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Partizánske

22. apríla 2021 |

Zámer nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja ako prípad hodný osobitného zreteľa Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje svoj zámer nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa nachádzajúceho sa v okrese Partizánske.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného NM od 10.04.2021 do 10.05.2021

09. apríla 2021 |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 10.04.2021 do 10.05.2021 do 10.00 hod.

TSK oznamuje otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže SOŠ Prievidza-Areál VI.

12. marca 2021 |
Záznam z otvárania obálok

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 22.03.2021 od 12.15 hod. v malej zasadačke Úradu TSK na 8. poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

TSK oznamuje otváranie obálok obchodných verejných súťaží

08. marca 2021 |
Záznam z otvárania obálok

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok obchodných verejných súťaží na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 12.03.2021 od 10.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 7. poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Zámer TSK previesť nehnuteľný majetok v k. ú. Brezová pod Bradlom zámenou ako prípad hodný osobitného zreteľa

05. marca 2021 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r previesť nehnuteľný majetok zámenou ako prípad hodný osobitného zreteľa: nachádzajúci sa v okrese Myjava, v obci Brezová pod Bradlom, v katastrálnom území Brezová pod Bradlom

Zámer TSK previesť NM v k. ú. Bánovce n/B zámenou ako prípad hodný osobitného zreteľa

05. marca 2021 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r prevodu trvale prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov a stavby vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Bánovce nad Bebravou, v k. ú. Bánovce nad Bebravou

Zámer prebytočného majetku v Prievidzi

05. marca 2021 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r prevodu trvale prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v okrese Prievidza, v obci Prievidza, v k. ú. Prievidza.

TSK zverejňuje svoj zámer zámeny nehnuteľného majetku na katastralnom území Trenčianske Biskupice

04. marca 2021 |

Z á m e r Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku SOŠ Prievidza-Areál VI.

16. februára 2021 |

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 17.02.2021 do 19.03.2021 do 10.00 hod. SOŠ Prievidza - Areál VI.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 09.02.2021 do 11.03.2021

08. februára 2021 |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 09.02.2021 do 11.03.2021 do 10.00 hod.

Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/6/2020

11. decembra 2020 |
Záznam z otvárania obálok

Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/6/2020 na nájom pozemku v Ilave vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 16.12.2020 o 08.00 hod. v miestnosti č. 248 Úradu TSK na 2.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/5/2020

02. decembra 2020 |
Záznam z otvárania obálok

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/5/2020 na nájom pozemku v Bánovciach nad Bebravou vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 04.12.2020 o 08.30 hod. v miestnosti č. 248 Úradu TSK na 2.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PN/6/2020

25. novembra 2020 |

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie priameho nájmu č. TSK/PN/2/2020

20. novembra 2020 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie priameho nájmu č. TSK/PN/2/2020 v súlade s § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PN/5/2020

10. novembra 2020 |

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len "vyhlasovateľ") podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Zámer nájmu nebytových priestorov v NsP Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa

06. novembra 2020 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica.

Odpredaj pozemku v k.ú. Častkovce ako prípad hodný osobitného zreteľa

05. novembra 2020 |

Z á m e r Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Odpredaj pozemkov v k.ú. Trenčianske Jastrabie ako prípad hodný osobitného zreteľa

05. novembra 2020 |

Z á m e r Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Zámer prevodu trvale prebytočného nehnuteľného majetku - pozemkov a stavby vo vlastníctve TSK v okrese Ilava

03. novembra 2020 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r prevodu trvale prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov a stavby vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v okrese Ilava, v obci Ilava, v k. ú. Ilava.

Odpredaj nehnuteľného majetku v k.ú. Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa

11. septembra 2020 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Zámer odpredaja prebytočného NM ako prípad hodný osobitného zreteľa v okrese Ilava

08. septembra 2020 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa.

TSK oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2020

03. septembra 2020 |
Záznam z otvárania obálok

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2020 na nájom nebytových priestorov v Ilave vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 09.09.2020 o 09.30 hod. v miestnosti č. 248 Úradu TSK na 2.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

TSK oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/4/2020

20. augusta 2020 |
Záznam z otvárania obálok

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/4/2020 na nájom nebytových priestorov v Ilave vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 02.09.2020 o 10.00 hod. v miestnosti č. 248 Úradu TSK na 2.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

TSK oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/3/2020

20. augusta 2020 |
Záznam z otvárania obálok

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/3/2020 na nájom nebytových priestorov v Handlovej vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 02.09.2020 o 9.30 hod. v miestnosti č. 248 Úradu TSK na 2.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Zámer priameho nájmu č. TSK/PN/2/2020 na nájom majetku TSK

20. augusta 2020 |

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len "vyhlasovateľ") podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1, č. 2 a Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Zámer priameho nájmu č. TSK/PN/4/2020 na nájom majetku TSK

06. augusta 2020 |

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a  Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Zámer priameho nájmu č. TSK/PN/3/2020 na nájom majetku TSK

06. augusta 2020 |

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a  Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

TSK oznamuje otvaranie obálok OVS na odpredaj NM

14. júla 2020 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok obchodných verejných súťaží na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 27.07.2020 od 12.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 24.06.2020 do 25.07.2020

19. júna 2020 |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 24.06.2020 do 25.07.2020 do 10.00 hod..

TSK oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2020

05. mája 2020 |

Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2020 na nájom nebytových priestorov v Považskej Bystrici vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 15.05.2020 o 10.00 hod. v miestnosti č. 248 Úradu TSK na 2.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Zámer na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja formou priameho nájmu č. TSK/PN/1/2020

22. apríla 2020 |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a  Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Odpredaj pozemku v k.ú. Trenč. Bohuslavice ako prípad hodný osobitného zreteľa

06. marca 2020 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

TSK oznamuje Otváranie obálok obchodných verejných súťaží na odpredaj nehnuteľného majetku

20. februára 2020 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok obchodných verejných súťaží na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 25.02.2020 od 13.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8. poschodí.

TSK oznamuje otváranie obálok OVS č. TSK/001/2020 - N

18. februára 2020 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2020/-N na nájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, ul. K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín sa uskutoční dňa 24.02.2020 o 13.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 2.poschodí.

Zámer na nájom majetku na základe OVS - č.TSK/001/2020-N

03. februára 2020 |
Zápisnica

Zámer obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2020-N na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 23.01.2020 do 24.02.2020

23. januára 2020 |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 23.01.2020 do 24.02.2020 do 10.00 hod.

TSK oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2019

20. januára 2020 |
Záznam z otvárania obálok

Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2019 na nájom nebytových priestorov v Prievidzi vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 27.01.2020 o 14.00 hod.

Zámena pozemkov v k.ú. Zemianske Podhradie ako prípad osobitného zreteľa

10. januára 2020 |

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Odpredaj pozemkov v k.ú. Kostolná - Záriečie ako prípad osobitného zreteľa

10. januára 2020 |

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zámer TSK zameniť nehnuteľný majetok s obcou Lednické Rovne ako prípad hodný osobitného zreteľa

10. januára 2020 |

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zámer TSK odpredať nehnuteľný majetok v k.ú. Trenčín ako prípad osobitného zreteľa

10. januára 2020 |

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zámer priameho nájmu č. TSK/PN/1/2019 na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

30. decembra 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len "vyhlasovateľ") podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č.3, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Zámer zmeniť uznesenie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 234/2019 zo dňa 25.03.2019

11. novembra 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r zmeniť uznesenie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 234/2019 zo dňa 25.03.2019.

Zámer prevodu prebytočného NM vo výlučnom vlastníctve TSK zámenou za NM vo vlastníctve Mesta Stará Turá

11. novembra 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r prevodu trvale prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Stará Turá, v k. ú. Stará Turá.

Zámer odpredaja prebytočného NM vo výlučnom vlastníctve TSK v k.ú. Handlová

11. novembra 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa v okrese Prievidza, v obci Handlová, v k.ú. Handlová, zapísaného na LV č. 2769, v časti A: majetková podstata

TSK oznamuje otváranie obálok obchodných verejných súťaží

03. októbra 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok obchodných verejných súťaží na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 08.10.2019 od 09.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8. poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Zámer nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v obci Lubina

06. septembra 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa nachádzajúceho sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Lubina.

TSK so sídlom v Trenčíne zverejňuje svoj zámer zriadiť vecné bremeno v k.ú. Prievidza

06. septembra 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne zverejňuje svoj z á m e r zriadiť vecné bremeno v k.ú. Prievidza.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného NM od 03.09.2019 do 03.10.2019

03. septembra 2019 |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 03.09.2019 do 03.10.2019 do 10.00 hod.

TSK oznamuje otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku

12. augusta 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 08.07.2019 do 08.08.2019

08. júla 2019 |

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 08.07.2019 do 08.08.2019 do 10.00 hod.

TSK oznamuje otváranie obálok obchodných verejných súťaží

28. júna 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodných verejných súťaží.

Zámer zameniť pozemok p. č. 4692/11 s pozemkom p. č. 4692/7 k. ú. Bánovce n/B

24. júna 2019 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne zameniť pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zámer zameniť pozemok p.č. 3437 s pozemkom p. č. 4692/8 k. ú. Bánovce n/B

24. júna 2019 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne zameniť pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zámer nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK ako prípad hodný osobitného zreteľa

21. júna 2019 |

Zámer nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja ako prípad hodný osobitného zreteľa.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 30.05.2019 do 01.07.2019

30. mája 2019 |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 30.05.2019 do 01.07.2019 do 10.00 hod.

Opredaj nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Horné Naštice v prospech SR - správcu SVP š.p. B. Štiavnica ako prípad hodný osobitného zreteľa

18. apríla 2019 |

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Zámena nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Adamovské Kochanovce s Obcou Adamovské Kochanovce ako prípad hodný osobitného zreteľa

18. apríla 2019 |

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Zámer TSK previesť nehnuteľný majetok v k.ú. Vyšehradné ako prípad hodný osobitného zreteľa

18. apríla 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa nachádzajúci sa v okrese Prievidza, v obci Nitrianske Pravno, v k.ú. Vyšehradné.

Zámer TSK previesť nehnuteľný majetok v k.ú. Prievidza ako prípad hodný osobitného zreteľa

09. marca 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa nachádzajúci sa v okrese Prievidza, v obci Prievidza, v k.ú. Prievidza.

Zámer TSK zmeniť uznesenie Zastupiteľstva TSK č. 133/2018 zo dňa 24.09.2018 a zameniť nehnuteľný majetok v k.ú. Myjava s Mestom Myjava ako prípad hodný osobitného zreteľa

08. marca 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r zmeniť uznesenie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 133/2018 zo dňa 24.09.2018 a zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa nachádzajúci sa v obci Myjava, okres Myjava

Zámer TSK zameniť nehnuteľný majetok v k.ú. Púchov a v k.ú. Horné Kočkovce s Mestom Púchov ako prípad hodný osobitného

08. marca 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa nachádzajúci sa v okrese Púchov, v obci Púchov

Zámer TSK zameniť nehnuteľný majetok v k.ú. Streženice ako prípad hodný osobitného zreteľa

08. marca 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa nachádzajúci sa v okrese Púchov, v obci Streženice, v k.ú. Streženice.

Zámer TSK previesť nehnuteľný majetok v k.ú. Nováky ako prípad hodný osobitného zreteľa

08. marca 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa nachádzajúci sa v k. ú. Nováky

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 01.03.2019 do 01.04.2019

01. marca 2019 |
Zápisnica Záznam z otvárania obálok

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 01.03.2019 do 01.04.2019 do 10.00 hod..

Zámer TSK odpredať nehnuteľný majetok - pozemok v k.ú. Nové Mesto nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa

11. januára 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Zámer nájmu časti pozemku v areáli Hvezdárne ako prípad hodný osobitného zreteľa

09. novembra 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa nachádzajúceho sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v k. ú. Ihrište, zapísaného na LV č. 480.

Zámer nájmu časti pozemku v k.ú. Ihrište ako prípad hodný osobitného zreteľa

09. novembra 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa nachádzajúceho sa v okrese Partizánske, v obci Partizánske, katastrálne územie Malé Bielice, zapísaného na LV č. 162.

Zámer nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK ako prípad hodný osobitného zreteľa

09. novembra 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje svoj zámer nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa nachádzajúceho sa v okrese Partizánske, v obci Partizánske, katastrálne územie Partizánske, zapísaného na LV č. 2851.

Zámer TSK odpredať nehnuteľný majetok v k.ú. Nové Mesto nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa

09. novembra 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa nachádzajúci sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Nové Mesto nad Váhom, v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom, zapísaný na LV č. 3191.

Zámer prevodu majetku TSK formou zámeny s Mestom Myjava

07. septembra 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r prevodu majetku - pozemkov a stavieb nachádzajúceho sa v obci Myjava, okres Myjava, katastrálne územie Myjava.

Zámer nájmu časti strechy Hvezdárne v Partizánskom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

07. septembra 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov a stavieb v k.ú. Stará Turá

07. septembra 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r prevodu majetku - pozemkov a stavieb nachádzajúceho sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Stará Turá, v katastrálnom území Stará Turá

Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C" parc. č. 1757/4, 1757/5 k. ú. Timoradza

07. septembra 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok – pozemky zastavané stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/3/2018

06. augusta 2018 |

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/3/2018 na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 06.08.2018 o 10,00 hod.

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/2/2018

31. júla 2018 |

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/2/2018 na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 31.07.2018 o 10,00 hod.

TSK oznamuje otvátanie obálok priameko nájmu č. TSK/PN/3/2018

23. júla 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/3/2018 na nájom nebytových priestorov v Brezovej pod Bradlom vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 06.08.2018 o 10.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 2.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

TSK oznamuje otvátanie obálok priameko nájmu č. TSK/PN/2/2018

23. júla 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2018 na nájom nebytových priestorov v Handlovej vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 31.07.2018 o 10.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 2.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Zámer priameho nájmu č. TSK/PN/3/2018 na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

20. júla 2018 |

Zámer priameho nájmu č. TSK/PN/3/2018 na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zámer priameho nájmu č. TSK/PN/2/2018 na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

12. júla 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

TSK zverejňuje záznam z otvárania obálok OVS č. TSK/001/2018-N

11. júla 2018 |

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk Obchodnej verejnej súťaže na nájom majetku TSK – „Nájom nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A – OVS č. TSK/001/2018-N (ďalej len ,,OVS“), konaného dňa 10.07.2018 o 13.00 h. na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK zverejňuje záznam z otvárania obálok OVS č. TSK/002/2018-N

11. júla 2018 |

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk Obchodnej verejnej súťaže na nájom majetku TSK – „Nájom nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A – OVS č. TSK/002/2018-N (ďalej len ,,OVS“), konaného dňa 10.07.2018 o 13.00 h. na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK oznamuje otváranie obálok OVS č. TSK/001/2018 - N

10. júla 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2018/-N na nájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja

TSK oznamuje otváranie obálok OVS č. TSK/002/2018 - N

10. júla 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže č. TSK/002/2018/-N na nájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK oznamuje otváranie obálok OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku

19. júna 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok obchodných verejných súťaží na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 25.06.2018 od 13.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Zámer na nájom majetku na základe OVS - č. TSK/001/2018-N

18. júna 2018 |

Zámer obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2018-N na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č.1 a č.2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu na základe obchodnej verejnej súťaže č.TSK/001/2018-N (ďalej len „OVS“).

Zámer na nájom majetku na základe OVS - č. TSK/002/2018-N

18. júna 2018 |

Zámer obchodnej verejnej súťaže č. TSK/002/2018-N na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu na základe obchodnej verejnej súťaže č.TSK/002/2018-N (ďalej len „OVS“).

TSK nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Prievidza

15. júna 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9, písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa nachádzajúceho sa v okrese Prievidza, v obci Prievidza, v k. ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 11866.

TSK zverejňuje svoj zámer zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v k.ú. Považská Bystrica

15. júna 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v okrese Považská Bystrica, v obci Považská Bystrica, v k.ú. Považská Bystrica.

Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku v k.ú. Papradno

15. júna 2018 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 23.05.2018 do 22.06.2018 do 10.00 hod.

23. mája 2018 |

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 23.05.2018 do 22.06.2018 do 10.00 hod.

Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra C parc. č. 222/6 k.ú. Rakoľuby

27. apríla 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok – pozemok zastavaný stavbou: v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Kočovce, katastrálne územie Rakoľuby, parcela registra „C“.

Zápisnica z OVS na odpredaj prebytočného NM od 02.02.2018 do 05.03.2018

09. marca 2018 |

Zápisnica Trenčiansky samosprávny vyhlásil podľa ustanovení § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov „Obchodné verejné súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku“ v termíne od 02.02.2018 do 05.03.2018 do 10.00 hod.

TSK oznamuje otváranie obálok OVS z odpredajov prebytočného nehnuteľného majetku

28. februára 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodných verejných súťaží na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 06.03.2018 od 13.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného NM od 02.02.2018 do 05.03.2018

02. februára 2018 |

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 02.02.2018 do 05.03.2018 do 10.00 hod. .

Priamy nájom č. TSK/PN/1/2018 - Záznam z otvárania obálok

01. februára 2018 |

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/1/2018 na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 01.02.2018 o 9,00 hod.

TSK oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2018

24. januára 2018 |

Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2018 na nájom nebytových priestorov v Prievidzi vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 01.02.2018 o 9.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 2.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

TSK zverejňuje záznam z otvárania obálok priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017

15. januára 2018 |

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017 na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 05.01.2018 o 9,00 hod.

Odpredaj nehnuteľného majetku - pozemkov zastavaných stavbou v k.ú. Sedličná

12. januára 2018 |

Z á m e r Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

TSK oznamuje zrušenie priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017

09. januára 2018 |

TSK oznamuje zrušenie priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017 Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017 V súlade s § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

TSK zverejňuje zámer na nájom skladových priestorov v k.ú. Prievidza priamym nájmom č. TSK/PN/1/2018

09. januára 2018 |

Zámer na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja formou priameho nájmu č. TSK/PN/1/2018 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

TSK zverejňuje svoj zámer prevodu nehnuteľného majetku v k.ú Turá Lúka

08. januára 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa.

TSK zverejňuje záznam z otvárania obálok OVS č. TSK/002/2017-N

27. decembra 2017 |

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk Obchodnej verejnej súťaže na nájom majetku TSK – „Nájom nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A – OVS č. TSK/002/2017-N (ďalej len ,,OVS“), konaného dňa 22.12.2017 o 13.00 h. na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK zverejňuje záznam z otvárania obálok OVS č. TSK/001/2017- N

20. decembra 2017 |

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2017- N na nájom prebytočného nehnuteľného majetku –časť pozemku, parc. č. 2513/1 - ostatné plochy o výmere 3 509 m2, a to v celkovom rozsahu výmery 24 m2 v k. ú. Bánovce nad Bebravou, konaného dňa 18.12.2017 v čase od 13,00 hod do 14,00 hod..

TSK oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017

20. decembra 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017.

TSK oznamuje otváranie obálok OVS č. TSK/002/2017- N

20. decembra 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže č. TSK/002/2017/-N.

TSK zverejňuje zámer na nájom skladových priestorov v k.ú. Prievidza priamym nájmom č. TSK/PN/3/2017

15. decembra 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a  Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

TSK oznamuje otváranie obálok OVS č. TSK/001/2017- N

07. decembra 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2017- N.

Zámer na nájom majetku na základe OVS - č. TSK/002/2017-N

07. decembra 2017 |

Zámer obchodnej verejnej súťaže č. TSK/002/2017-N na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK zverejňuje zámer na nájom majetku - pozemku na základe OVS

29. novembra 2017 |

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. TSK/001/2017 - N podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „OVS“).

TSK zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Myjava

08. septembra 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Myjava

Záznam z otvárania obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2017

28. júla 2017 |

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk súťaže Priameho nájmu na nájom prebytočného nehnuteľného majetku – nájom časti pozemku na ul. Falešníka 6 v Prievidzi – TSK/PN/2/2017, konaného dňa 27.07.2017 o 08.00 hod. na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2017

20. júla 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2017 na nájom časti pozemku na ul. Falešníka 6 v Prievidzi vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 27.07.2017 o 08.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 2.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Zámer priameho nájmu v Prievidzi

03. júla 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

TSK zverejňuje svoj zámer prevodu nehnuteľného majetku v k.ú Stará Turá

16. júna 2017 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

TSK zeverejňuje svoj zámer zameniť nehnuteľný majetok v k.ú. Kolačno

16. júna 2017 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

TSK zverejňuje svoj zámer odpredať nehnuteľný majetok v k.ú. Kostolná - Záriečie

16. júna 2017 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

TSK oznamuje Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2017

12. júna 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje Otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/1/2017 na nájom časti pozemku na ul. L.Novomestského 15, v Handlovej vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 20.06.2017 o 14.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 2.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Zámer na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja formou priameho nájmu č. TSK/PN/1/2017

01. júna 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Otváranie obálok OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku - Areál býv. internátu, T. Vansovej 28 - Prievidza

29. mája 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže.

Vyhlásenie OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku - Areál býv. internátu, T. Vansovej 28 - Prievidza

04. mája 2017 |

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku – Areál býv. internátu, T. Vansovej 28 - Prievidza od 04.05.2017 do 05.06.2017 do 10.00 hod.

Oznam o zrušení OVS č. TSK/003/2017

21. apríla 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie OVS č. TSK/003/2017 v súlade s § 283 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

Oznam o zrušení OVS č. TSK/002/2017

21. apríla 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie OVS č. TSK/002/2017 v súlade s § 283 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

Oznam o otváraní obálok obchodných verejných súťaží

19. apríla 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodných verejných súťaží na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 24.04.2017 od 14.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8. poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

Zámeru na odpredaj pozemkov p.č. 1033/2 a 1063/5 v k.ú. Častkovce

13. apríla 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného NM od 24.03.2017 do 24.04.2017

24. marca 2017 |

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 24.03.2017 do 24.04.2017 do 10.00 hod.

TSK zverejňuje svoj zámer prevodu majetku v okrese Trenčín

03. marca 2017 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

TSK zverejňuje svoj zámer prevodu majetku v katastrálnom území Trenčín

03. marca 2017 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

TSK zverejňuje svoj zámer prenajať nehnuteľný majetok v katastrálnom území Púchov

03. marca 2017 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prenajať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov

TSK zverejňuje svoj zámer odpredať nehnuteľný majetok v katastrálnom území Považská Bystrica

03. marca 2017 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

TSK zverejňuje zámer odpredaja nehnuteľného majetku v okrese Nové Mesto nad Váhom

01. marca 2017 |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

TSK oznamuje zrušenie OVS č. TSK/003/2015

01. marca 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie OVS č. TSK/003/2015

TSK oznamuje otváranie obálok OVS nehnuteľného majetku

20. februára 2017 |

Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 27.02.2017 od 14.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8.poschodí , K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

TSK vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku

27. januára 2017 |

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 27.01.2017 do 27.02.2017 do 10.00 hod.

Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže na nájom časti pozemku na ul. Falešníka 6 v Prievidzi

12. januára 2017 |

Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže na nájom časti pozemku na ul. Falešníka 6 v Prievidzi vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 19.01.2017 od 8.30 hod.

Zámer prevodu majetku pozemkov, zámenou s Obcou Lednické Rovne

11. januára 2017 |

Z á m e r Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Zrušenie OVS č. TSK-PNPPM-2016-5

04. januára 2017 |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie OVS č. TSK/PNPPM/2016-5 v súlade s §283 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PNPPM/2016 - 6

20. decembra 2016 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník podľa § 9a ods. 2 a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PNPPM/2016 – 4,5

30. novembra 2016 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník podľa § 9a ods. 9 a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle §  281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  a platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu  formou priameho nájmu.

Zámer odpredaja majetku - katastrálne územie Považská Bystrica

11. novembra 2016 |

Z á m e r Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer predaja prebytočného majetku TSKPNPPM2016 1-3 + podmienky

02. novembra 2016 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník podľa § 9a ods. 9 a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného NM od 28.09.2016 do 28.10.2016

28. septembra 2016 |

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 28.09.2016 do 28.10.2016 do 10.00 hod.

Zámer na predaj majetku v okrese Ilava, v obci Pruské, katastrálne územie Pruské

23. júna 2016 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer predaja prebytočného majetku TSK OVS - SOŠ Nové Mesto nad Váhom-III.časť

02. mája 2016 |
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať svoj majetok formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) .

Zámer na odpredaj pozemkov v katastrálnom území Trenčianske Bohuslavice

14. apríla 2016 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer prenajať nebytové priestory na 5. nadzemnom podlaží v administratívnej budove Úradu TSK

11. apríla 2016 |

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer na predaj majetku - katastrálne územie Veľké Stankovce

04. marca 2016 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného NM od 01.03.2016 do 30.03.2016

29. februára 2016 |

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 01.03.2016 do 30.03.2016 do 10.00 hod.

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PNP/002/2016

25. januára 2016 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník podľa § 9a ods. 9 a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PNP/001/2016

08. januára 2016 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník podľa § 9a ods. 9 a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Zámer odpredaja NM TSK v okrese Nové Mesto nad Váhom

08. januára 2016 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v  súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zámer odpredaja NM v okrese Prievidza, obci Bojnice

08. januára 2016 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods.8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer prevodu majetku TSK na obec Papradno

05. januára 2016 |

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 9a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer previesť majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja na obec Papradno formou zámeny ako prípad hodný osobitného zreteľa.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku

08. decembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 08.12.2015 do 07.01.2016 do 10.00 hod.

Zámer zámeny NM v Prievidzi

04. novembra 2015 |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods.8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer odpredaja NM v Novom Meste n/V

04. novembra 2015 |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer na odpredaj NM Veľke Kršteňany

04. novembra 2015 |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zamer na predaj NM v P. Bystrici 2

04. novembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zamer na predaj NM v P. Bystrici 1

04. novembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer na zámenu majetku s Mestom TN

04. novembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného NM - SOŠ Prievidza - Areál III

28. septembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku - SOŠ Prievidza - Areál III

Zámer na odpredaj majetku – SOŠ Prievidza

10. septembra 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e)  zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemok v okrese Prievidza, v obci Prievidza, katastrálne územie Prievidza

TSK OVS - súťaž na prenájom prebytočného NM Gymnázium v Prievidzi

10. augusta 2015 |

Obchodná verejná súťaž na prenájom prebytočného nehnuteľného majetku - Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi.

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlásil obchodnú verejnú súťaž na odpredaj NM

20. júla 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlásil obchodné verejné súťaže na odpredaj nasledovného nehnuteľného majetku v termíne od 20.07.2015 do 31.08.2015

Zámer predaj majetku - ŠŠI 2

07. mája 2015 |

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Zámer na odpredaj majetku - Uhrovec

13. marca 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa: v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Uhrovec, katastrálne územie Uhrovec

Zámer predaj majetku - Partizánske

09. januára 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer na zámenu majetku - Prievidza

09. januára 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer zameniť nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa: v okrese Prievidza, obci Prievidza, v katastrálnom území Prievidza

Zámer predaj majetku - Štátna školská inšpekcia

09. januára 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitného zreteľa: Nebytové priestory na 4. nadzemnom podlaží v administratívnej budove Úradu TSK, súpisné č. 7282, postavenej na parcelách č. 663/14, 663/17, 663/23 a 663/24, nachádzajúcich sa v meste Trenčín, v kat. území Trenčín, zapísaných na LV č. 7098 v časti A: Majetková podstata.

Zámer predaj majetku - Krajský pamiatkový úrad

09. januára 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitného zreteľa: Nebytové priestory na 3. nadzemnom podlaží v administratívnej budove Úradu TSK, súpisné č. 7282, postavenej na parcelách č. 663/14, 663/17, 663/23 a 663/24, nachádzajúcich sa v meste Trenčín, v kat. území Trenčín, zapísaných na LV č. 7098 v časti A: Majetková podstata

Zámer na odpredaj majetku (18m2)

09. januára 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa:
pozemok parc. č. 1491/4 o výmere 204 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria

Zámer na odpredaj majetku (204m2)

09. januára 2015 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa: pozemok parc. č. 1491/4 o výmere 204 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria

Zverejnenie zámeru na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja formou priameho nájmu č. TSK/PNP/006/ 2014

29. decembra 2014 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník podľa § 9a ods. 9 a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Priamy prenájom majetku TSK - 005/2014

01. decembra 2014 |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník podľa § 9a ods. 9 a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Priamy prenájom majetku TSK - 004/2014

24. novembra 2014 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník podľa § 9a ods. 9 a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Odpredaj NM v okrese Považská Bystrica

03. novembra 2014 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods.8, pism. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Priamy prenájom majetku TSK - kancelária č. 461

03. novembra 2014 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník podľa § 9a ods. 9 a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Priamy prenájom majetku TSK - kancelária č. 462

03. novembra 2014 |

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník podľa § 9a ods. 9 a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia s majetkom TSK zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK