Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Správa o činnosti HK

Povinnosť predkladať Zastupiteľstvu TSK Správu o kontrolnej činnosti vyplýva hlavnému kontrolórovi zo zákona o samosprávnych krajoch. Každoročne tak informuje poslancov zastupiteľstva akým spôsobom sú využité finančné zdroje pre zabezpečenie činnosti Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a ako sú zabezpečené zdroje pre potreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Každoročným predkladaním správy sa môže názorne poukázať na príklady nehospodárneho konania kontrolovaných subjektov. Zmyslom však nie je len na tieto nedostatky poukazovať – to by bolo príliš málo. Rovnako dôležité je aby sa najmä podstatné problémy, na ktoré poukázala kontrola aj skutočne riešili, aby sa prijímali rozhodnutia, ktoré menia správu vecí verejných k lepšiemu. Všetky tieto informácie z vykonaných kontrol môžu viesť až do prijímania legislatívnych zmien a môžu sa využívať na prijímanie takých opatrení, ktoré včas zabránia opakovaniu sa problémov, ktoré môžu znižovať efektívnosť fungovania samosprávy.

Správy o kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór zastupiteľstvu  najmenej raz ročne a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku v zmysle § 19e ods. 1 písmeno e) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov.  

Kontroly vykonávané ÚHK sú zamerané najmä na kontrolu čerpania bežných a kapitálových výdavkov, kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom TSK, dodržiavania zásad verejného obstarávania tovarov, prác a služieb, správnosť použitia poskytnutých dotácií a nenávratnej finančnej výpomoci s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelovosť čerpania verejných prostriedkov.

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za II. polrok 2015

22. marca 2016 |

obdobie júl - december 2015

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za I. polrok 2015

02. decembra 2015 |

obdobie január - jún 2015

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za II. polrok 2014

04. marca 2015 |

obdobie júl - december 2014

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za I. polrok 2014

26. novembra 2014 |

obdobie január - jún 2014

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za II. polrok 2013

28. mája 2014 |

obdobie júl - december 2013

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za I. polrok 2013

04. septembra 2013 |

obdobie január - jún 2013

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2012

26. februára 2013 |

Obdobie júl – december 2012

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2012

03. septembra 2012 |

Obdobie január – jún 2012

Správa o výsledkoch kontrolná činnosť ÚHK TSK II. polrok 2011

01. marca 2012 |

Obdobie júl – december 2011

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2011

14. októbra 2011 |

Obdobie: január až jún 2011

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2010

07. februára 2011 |

Obdobie: júl až december 2010

Správa o výsledkoch kontrolnej činností za I. polrok 2010

12. októbra 2010 |

Obdobie: január až jún roku 2010

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2009

19. marca 2010 |

Obdobie: júl až december roku 2009

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2009

10. novembra 2009 |

Obdobie: január až jún roku 2009

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2008

10. marca 2009 |

Obdobie: júl až december roku 2008

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2008

02. septembra 2008 |

Obdobie: január až jún roku 2008

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2007

04. marca 2008 |

Obdobie: júl až december roku 2007

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2007

05. septembra 2007 |

Obdobie: január až jún roku 2007

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK