Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

V zmysle § 8 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len ako „TSK“) môže vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len ako VZN). Nakoľko sa tieto nariadenia dotýkajú obyvateľov TSK, je potrebné, aby o ich znení boli informovaní a mali k nim prístup.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo, zverejní úrad samosprávneho kraja (ďalej len „úrad") jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese samosprávneho kraja aspoň 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Po schválení VZN zastupiteľstvom je text VZN so zapracovanými schválenými zmenami podpísaný predsedom TSK a následne je bezodkladne zasielaný poslancom, všetkým obciam a mestám v Trenčianskom kraji, prípadne ďalším osobám, ak je to potrebné.

Aby sa VZN stalo platným, musí ho najprv TSK vyhlásiť. Vyhlásenie v tomto prípade znamená zverejnenie jeho úplného znenia na úradnej tabuli po dobu najmenej 15 dní. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Okrem vyvesenia VZN na úradnej tabuli úradu sa zabezpečí jeho zverejnenie na internetovej adrese TSK a spôsobom v mieste zaužívaným. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, môže sa v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.

Návrhy na pripomienkovanie

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 7/2018 - aktualizované

13. apríla 2018 |

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č.7/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z. zo 14.4.1998, v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2004 z  23.06.2004, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z. a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 8/2011 z  26.10.2011, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z..

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 6/2018

12. januára 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 34/2017 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 4/2018

12. januára 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na podporu rozvoja vidieka na území TSK.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 2/2018

12. januára 2018 |

Navrh na schvalenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 3/2018

12. januára 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Schválené VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2014 - reevidované

09. apríla 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2016 - aktualizovné úplné znenie

05. apríla 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2017 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 6/2018.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018

13. februára 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018

09. februára 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 34/2017 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja schválené uznesením č. 31/2018 zo dňa 29. januára 2018.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018

09. februára 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK