Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

V zmysle § 8 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len ako „TSK“) môže vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len ako VZN). Nakoľko sa tieto nariadenia dotýkajú obyvateľov TSK, je potrebné, aby o ich znení boli informovaní a mali k nim prístup.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo, zverejní úrad samosprávneho kraja (ďalej len „úrad") jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese samosprávneho kraja aspoň 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Po schválení VZN zastupiteľstvom je text VZN so zapracovanými schválenými zmenami podpísaný predsedom TSK a následne je bezodkladne zasielaný poslancom, všetkým obciam a mestám v Trenčianskom kraji, prípadne ďalším osobám, ak je to potrebné.

Aby sa VZN stalo platným, musí ho najprv TSK vyhlásiť. Vyhlásenie v tomto prípade znamená zverejnenie jeho úplného znenia na úradnej tabuli po dobu najmenej 15 dní. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Okrem vyvesenia VZN na úradnej tabuli úradu sa zabezpečí jeho zverejnenie na internetovej adrese TSK a spôsobom v mieste zaužívaným. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, môže sa v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.

Návrhy na pripomienkovanie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 1/2022

30. novembra 2022 |

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 1/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 4/2022

30. novembra 2022 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 2/2022

30. novembra 2022 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 3/2022

30. novembra 2022 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 43/2022 o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 45/2022

13. apríla 2022 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 45/2022 o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole, ktorým sa mení VZN TSK č. 2/2014 v znení VZN TSK č. 29/2020.

Schválené VZN

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 4/2022

16. decembra 2022 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 3/2022

16. decembra 2022 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 43/2022 o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 2/2022

16. decembra 2022 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 1/2022

16. decembra 2022 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 1/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 45/2022

10. mája 2022 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 45/2022 o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole, ktorým sa mení VZN TSK č. 2/2014 v znení VZN TSK č. 29/2020.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK