Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návrhy na pripomienkovanie

Lehota uplatnenia pripomienky k návrhu nariadenia: 10 dní odo dňa vyvesenia návrhu nariadenia.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 34/2020

06. novembra 2020 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 30/2020.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 36/2020

05. novembra 2020 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 35/2020

05. novembra 2020 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 35/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 33/2020

10. septembra 2020 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 33/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 a VZN TSK č. 23/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 32/2020

19. júna 2020 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 32/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016, VZN TSK č. 3/2018 a VZN TSK č. 21/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 31/2020

19. júna 2020 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2020, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 29/2020

09. apríla 2020 |

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 29/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2014 o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 28/2020

09. apríla 2020 |

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 28/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2008 o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 27/2020

09. apríla 2020 |

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 26/2020

09. apríla 2020 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 26/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 30/2020

09. apríla 2020 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 25/2020

09. apríla 2020 |

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 25/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 22/2019 Participatívny – komunitný rozpočet.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 24/2020

09. apríla 2020 |

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 24/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 22/2019

08. novembra 2019 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 22/2019 Participatívny – komunitný rozpočet.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 23/2019

08. novembra 2019 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 23/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 21/2019

21. júna 2019 |

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 18/2019

18. apríla 2019 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 18/2019, ktorým sa ruší Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza a zriaďuje Výdajná školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 20/2019

18. apríla 2019 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 20/2019, ktorým sa ruší Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne a jej súčasti a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov a zriaďuje Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov a jej súčasti.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 19/2019

18. apríla 2019 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 19/2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 17/2019

08. marca 2019 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2019, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom a zriaďuje Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 16/2019

08. marca 2019 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 16/2019, ktorým sa ruší Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky a zriaďuje Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 15/2019

08. marca 2019 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 15/2019, ktorým sa ruší Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová, so sídlom Lipová 15, 972 51 Handlová.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 11/2018

09. novembra 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 10/2018

09. novembra 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 9/2018

09. novembra 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2018, ktorým sa zriaďuje Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 13/2018

09. novembra 2018 |

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 13/2018 Participatívny - komunitný rozpočet.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 12/2018

09. novembra 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 14/2018

07. novembra 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 14/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 34/2017 a č. 6/2018 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 8/2018

07. septembra 2018 |

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 7/2018 - aktualizované 26.4.2018

26. apríla 2018 |

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č.7/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z. zo 14.4.1998, v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2004 z  23.06.2004, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z. a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 8/2011 z  26.10.2011, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z.. Tento návrh je možno pripomienkovať v lehote 10 dní do 6.5.2018.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 6/2018

12. januára 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 34/2017 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 4/2018

12. januára 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na podporu rozvoja vidieka na území TSK.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 2/2018

12. januára 2018 |

Navrh na schvalenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 3/2018

12. januára 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 5/2018

11. januára 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 1/2017

24. novembra 2017 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 1/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 a VZN TSK č. 37/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 37/2017

08. septembra 2017 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 37/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 36/2017

08. septembra 2017 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2017 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 35/2017

16. júna 2017 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 34/2017

18. apríla 2017 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 33/2017

03. marca 2017 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 33/2017 Participatívny – komunitný rozpočet.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 32/2016

12. januára 2017 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 32/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 19/2015.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 31/2016

11. novembra 2016 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 30/2016

11. novembra 2016 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 29/2016

09. septembra 2016 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 29/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 28/2016

09. septembra 2016 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 28/2016 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 27/2016

24. júna 2016 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Trenčianskeho samosprávného kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávného kraja Trenčiansky samosprávný kraj pódia § 8 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávě vyšších územných celkov (zákon o samosprávných krajoch) a pódia § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov, vydává Všeobecne závazné nariadenie Trenčianskeho samosprávného kraja so sídlom vTrenčíne (ďalej len ,,TSK“) číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávného kraja tohto znenia.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 26/2016

24. júna 2016 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 26/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 3/2014, VZN TSK č. 11/2014, VZN TSK č. 16/2015 a VZN TSK č. 21/2015.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 25/2016

24. júna 2016 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 25/2016, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Farská 7, Bánovce nad Bebravou ako súčasť Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 24/2016

24. júna 2016 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 24/2016, ktorým sa ruší Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie SNP 5, Partizánske a Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske a Školská jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske ako súčasť Spojenej školy, Námestie SNP 5, Partizánske a zriaďuje Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske a Školská jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske ako súčasť Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK