Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Návrhy na pripomienkovanie

Lehota uplatnenia pripomienky k návrhu nariadenia: 10 dní odo dňa vyvesenia návrhu nariadenia.

Ako pripomienkovať VZN?

Návrh VZN, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo TSK, zverejní TSK vyvesením návrhu VZN na úradnej tabuli a na webovom sídle TSK aspoň 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva TSK, aby sa k návrhu mohla vyjadriť verejnosť. Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade TSK.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 1/2022

30. novembra 2022 |

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 1/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 2/2022

30. novembra 2022 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 3/2022

30. novembra 2022 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 43/2022 o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 4/2022

30. novembra 2022 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 45/2022

13. apríla 2022 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 45/2022 o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole, ktorým sa mení VZN TSK č. 2/2014 v znení VZN TSK č. 29/2020.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 44/2022

13. apríla 2022 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 43/2022

13. apríla 2022 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 43/2022 o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 42/2022

13. apríla 2022 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 41/2022

04. marca 2022 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 41/2022 o poskytovaní krajského štipendia žiakom stredných škôl za účelom zvýšenia záujmu žiakov o nedostatkové odbory vzdelávania a za účelom zvýšenia záujmu žiakov dosahovať mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 40/2022

14. januára 2022 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 40/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018, VZN TSK č. 23/2019 a VZN TSK č. 33/2020.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 38/2021

05. novembra 2021 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 38/2021 o podmienkach poskytovania finančného príspevku  na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 39/2021

26. októbra 2021 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 39/2021 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 37/2021

04. marca 2021 |

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 37/2021 o poskytovaní finančných prostriedkov na absolvovanie vzdelávacích kurzov pre účastníkov národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 34/2020

06. novembra 2020 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 30/2020.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 36/2020

05. novembra 2020 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 35/2020

05. novembra 2020 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 35/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 33/2020

10. septembra 2020 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 33/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 a VZN TSK č. 23/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 32/2020

19. júna 2020 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 32/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016, VZN TSK č. 3/2018 a VZN TSK č. 21/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 31/2020

19. júna 2020 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2020, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 29/2020

09. apríla 2020 |

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 29/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2014 o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 28/2020

09. apríla 2020 |

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 28/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2008 o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 27/2020

09. apríla 2020 |

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 26/2020

09. apríla 2020 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 26/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 30/2020

09. apríla 2020 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 25/2020

09. apríla 2020 |

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 25/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 22/2019 Participatívny – komunitný rozpočet.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 24/2020

09. apríla 2020 |

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 24/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 22/2019

08. novembra 2019 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 22/2019 Participatívny – komunitný rozpočet.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 23/2019

08. novembra 2019 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 23/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 21/2019

21. júna 2019 |

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 18/2019

18. apríla 2019 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 18/2019, ktorým sa ruší Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza a zriaďuje Výdajná školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 20/2019

18. apríla 2019 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 20/2019, ktorým sa ruší Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne a jej súčasti a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov a zriaďuje Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov a jej súčasti.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 19/2019

18. apríla 2019 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 19/2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 17/2019

08. marca 2019 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2019, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom a zriaďuje Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 16/2019

08. marca 2019 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 16/2019, ktorým sa ruší Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky a zriaďuje Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 15/2019

08. marca 2019 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 15/2019, ktorým sa ruší Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová, so sídlom Lipová 15, 972 51 Handlová.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 11/2018

09. novembra 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 10/2018

09. novembra 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 9/2018

09. novembra 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2018, ktorým sa zriaďuje Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 13/2018

09. novembra 2018 |

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 13/2018 Participatívny - komunitný rozpočet.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 12/2018

09. novembra 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 14/2018

07. novembra 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 14/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 34/2017 a č. 6/2018 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 8/2018

07. septembra 2018 |

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 7/2018 - aktualizované 26.4.2018

26. apríla 2018 |

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č.7/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z. zo 14.4.1998, v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2004 z  23.06.2004, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z. a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 8/2011 z  26.10.2011, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z.. Tento návrh je možno pripomienkovať v lehote 10 dní do 6.5.2018.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 6/2018

12. januára 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 34/2017 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 4/2018

12. januára 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na podporu rozvoja vidieka na území TSK.

Navrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 2/2018

12. januára 2018 |

Navrh na schvalenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 3/2018

12. januára 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 5/2018

11. januára 2018 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 1/2017

24. novembra 2017 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 1/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 a VZN TSK č. 37/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 37/2017

08. septembra 2017 |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 37/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK