Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytovanie súťažných podkladov pre verejnú súťaž

V zmysle §42 ods. 1 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) sa za súťažné podklady považujú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Uvedú sa v nich všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky.

Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplnenestranne na základe technických požiadaviek podľa uvedeného zákona a prílohy č. 5. Technické požiadavky:

  • zohľadnia požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov, ak je to možné,
  • musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ak sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom.

Zverejňované informácie

Lehota vybavenia služby

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní podľa  

  • § 43 ods. 3 bude žiadosť vybavená v najbližší pracovný deň po doručení žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov,
  • § 48 sa vysvetlenie k súťažným podkladom pri nadlimitných zákazkách zasiela bezodkladne najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
  • § 114 ods. 8 vysvetlenie pri podlimitných zákazkách bezodkladne najneskôr však 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom webovej stránky Úradu TSK www.tsk.sk, z profilu verejného obstarávateľa (Úrad pre verejné obstarávanie), telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Podanie možno podať prostredníctvom pošty, mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch.

Podanie

Požiadať o súťažné podklady je možné klasickým spôsobom - prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch  alebo  elektronicky - elektronickým podaním pomocou elektronického formulára.

Podanie možno podať  elektronicky priamo z portálu TSK vyplnením elektronického formulára - Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK