Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení

Informácia o mieste a postupe zverejnenia všeobecne záväzných nariadení, ktoré sa môžu dotýkať aj obyvateľov TSK.

V zmysle § 8 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len ako „TSK“) môže vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len ako VZN). Nakoľko sa tieto nariadenia dotýkajú obyvateľov TSK, je potrebné, aby o ich znení boli informovaní a mali k nim prístup.

Aby sa VZN stalo platným, musí ho najprv TSK vyhlásiť. Vyhlásenie v tomto prípade znamená zverejnenie jeho úplného znenia na úradnej tabuli po dobu najmenej 15 dní. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia. Okrem toho sa VZN zverejní aj v mieste obvyklým spôsobom, tzn. aj na internetovej stránke kraja.

Služba je určená na zverejňovanie textov VZN v zmysle zákona 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Na webovom sídle TSK, ako aj na úradnej tabuli sú sprístupnené najmenej 15 dní pred konaním zastupiteľstva TSK návrhy VZN, ako aj pripomienky k VZN.

Po schválení VZN zastupiteľstvom je text VZN so zapracovanými schválenými zmenami podpísaný predsedom TSK a následne je bezodkladne zasielaný poslancom, všetkým obciam a mestám v Trenčianskom kraji, prípadne ďalším osobám, ak je to potrebné.

VZN sa vyhlasuje vyvesením jeho úplného znenia na úradnej tabuli najmenej na 15 dní.

VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Okrem vyvesenia VZN na úradnej tabuli úradu sa zabezpečí jeho zverejnenie na internetovej adrese TSK a spôsobom v mieste zaužívaným. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, môže sa v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.

Zverejňované informácie

Úradná tabuľa - VZN

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK