Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie o vyhlásení referenda

Kto môže vyhlásiť referendum a kedy môže k nemu dôjsť?

Inštitút referenda je dôležitým nástrojom uskutočňovania priamej demokracie v rámci samosprávy vyšších územných celkov. Umožňuje obyvateľom samosprávneho kraja rozhodovať hlasovaním o záležitostiach týkajúcich sa dôležitých otázok výkonu samosprávy. Referendum sa preto nemôže týkať úloh, ktoré boli na samosprávny kraj delegované zákonom v rámci miestnej štátnej správy.

Právomoc vyhlásiť referendum má zastupiteľstvo vyššieho územného celku. Podľa čl. 67 ods. 1 Ústavy SR územná samospráva sa uskutočňuje nielen orgánmi vyššieho územného celku, ale aj referendom na území vyššieho územného celku. Spôsob vykonania referenda na území vyššieho územného celku ustanovuje zákon č. 302/2001 Z. z.

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len ako TSK) vyhlási referendum o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú výkonu samosprávy TSK, ak sa na tom uznesie alebo ak o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov.

Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov referenda. Referendum o tej istej veci možno opakovať najskôr po uplynutí 24 mesiacov od jeho vykonania; to neplatí, ak ide o referendum o odvolaní predsedu TSK.

Zastupiteľstvo TSK vyhlási výsledky referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch referenda. Zastupiteľstvo TSK nariadením ustanoví podrobnosti o organizácii referenda.

V prípade záujmu o poskytnutie informácii môžete využiť elektronický formulár Žiadosť o sprístupnenie informácií.

Zverejňované informácie

Samospráva - Štatút TSK

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK