Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia VÚC vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Základné informácie pri súdení sa s orgánom/organizáciou verejnej správy.

V zmysle § 22 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ak samosprávny kraj rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni, odvolací orgán ustanovuje osobitný predpis. Tým je podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresný úrad v sídle kraja, tzn. pri rozhodovaní Trenčianskeho samosprávneho kraja je to Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 91101  Trenčín, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení na príslušný odvolací orgán prostredníctvom Trenčianskeho samosprávneho kraja a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak osobitný zákon neustanovuje inú lehotu na odvolanie.

Okresný úrad v sídle kraja nemôže

 1. zmeniť v odvolacom konaní rozhodnutie vyššieho územného celku, ak bolo vydané vo veciach územnej samosprávy,
 2. preskúmať rozhodnutie vyššieho územného celku mimo odvolacieho konania

Rozhodnutie vyššieho územného celku je možné preskúmať správnou žalobou v rozsahu a za podmienok daných ust. §§ 177 a nasl. zákona číslo 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“). Správnou žalobou sa žalobca môže domáhať ochrany svojich subjektívnych práv proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy.

 

Žalovaný

Podľa § 180 SSP žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý rozhodol o riadnom opravnom prostriedku, ak je žalobcom fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak osobitný predpis nepripúšťa riadny opravný prostriedok, žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý vydal rozhodnutie alebo opatrenie.

 

Lehota na podanie správnej žaloby

Podľa § 181 SSP fyzická osoba alebo právnická osoba musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, proti ktorému smeruje, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

 

Náležitosti správnej žaloby

Podľa § 182 SSP v správnej žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 SSP uviesť

 1. označenie druhu žaloby,
 2. označenie žalovaného, ďalších účastníkov podľa 32 ods. 3 SSP a osôb zúčastnených na konaní podľa § 41 ods. 1 SSP,
 3. označenie napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia a deň jeho vydania, prípadne označenie výrokov, ktoré žalobca napáda, ak sú tieto samostatné a oddeliteľné a žaloba nesmeruje voči celému rozhodnutiu alebo opatreniu,
 4. deň oznámenia napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia žalobcovi podľa 181 ods. 1 alebo deň právoplatnosti rozhodnutia o nevyhovení protestu prokurátora podľa § 181 ods. 2 alebo deň právoplatnosti napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia podľa § 181 ods. 3 alebo uvedenie, že žalobca sa považuje za opomenutého účastníka,
 5. dôvody žaloby, z ktorých musí byť zrejmé, z akých konkrétnych skutkových a právnych dôvodov žalobca považuje napadnuté výroky rozhodnutia alebo opatrenia za nezákonné (ďalej len „žalobné body“),
 6. označenie dôkazov, ak ich žalobca navrhuje vykonať,
 7. vyjadrenie, či žalobca žiada nariadenie pojednávania; na neskoršiu žiadosť žalobcu o nariadenie pojednávania správny súd neprihliada,
 8. návrh výroku rozhodnutia (žalobný návrh).

 

K správnej žalobe musí byť pripojené:

 1. splnomocnenie udelené advokátom, ak nejde o výnimky uvedené v § 49 ods. 1 a 2,
 2. potvrdenie o požadovanom vzdelaní žalobcu, jeho zamestnanca alebo člena podľa 49 ods. 1,
 3. jedno vyhotovenie napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, ak nejde o opomenutého účastníka podľa 179 ods. 1, alebo jedno vyhotovenie rozhodnutia orgánu verejnej správy o nevyhovení protestu prokurátora vydané v poslednom stupni, ak ide o správnu žalobu podanú prokurátorom.

 

Podľa § 183 SSP žalobca môže rozšíriť správnu žalobu alebo doplniť správnu žalobu o ďalší žalobný návrh alebo o ďalšie žalobné body len v lehote ustanovenej na podanie žaloby.

§ 57

(1) Ak tento zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,

 1. a) ktorému správnemu súdu je určené,
 2. b) kto ho robí,
 3. c) ktorej veci sa týka,
 4. d) čo sa ním sleduje a
 5. e) podpis.

(2) Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.

 

§ 32 ods. 3

(3) Ďalšími účastníkmi sú tí,

 1. a) ktorí boli účastníkmi administratívneho konania,
 2. b) na ktorých sa pre nerozlučné spoločenstvo práv a povinností so žalobcom alebo účastníkmi administratívneho konania musí tiež vzťahovať rozhodnutie správneho súdu,
 3. c) ktorých za účastníkov označuje zákon.

 

§ 41 ods. 1

Osobou zúčastnenou na konaní je ten, kto nie je účastníkom konania a kto mal v administratívnom konaní postavenie zúčastnenej osoby podľa všeobecného predpisu o správnom konaní. Predseda senátu takúto osobu upovedomí o prebiehajúcom konaní a vyzve ju, aby v lehote, ktorú jej určí, oznámila, či v konaní bude uplatňovať práva osoby zúčastnenej na konaní; takéto oznámenie možno urobiť iba v tejto lehote. Súčasne s upovedomením ju poučí o jej právach. Obdobne predseda senátu postupuje, ak sa v priebehu konania zistí, že je tu ďalšia takáto osoba.

 

§ 181

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, proti ktorému smeruje, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

(2) Prokurátor musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy o nevyhovení protestu prokurátora.

(3) Zainteresovaná verejnosť musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo vydania opatrenia orgánu verejnej správy.

 

§ 179 ods. 1

Ak správnu žalobu podá niekto, kto tvrdí, že mu rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy nebolo doručené, hoci sa s ním ako s účastníkom administratívneho konania malo konať (ďalej len „opomenutý účastník“), správny súd overí správnosť tohto tvrdenia a skutočnosť, či od vydania napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia neuplynuli viac ako tri roky, a ak sú tieto podmienky splnené, uznesením rozhodne, že orgán verejnej správy je povinný doručiť opomenutému účastníkovi vo veci vydané rozhodnutie alebo opatrenie.

 

§ 49

(1) Žalobca musí byť v konaní pred správnym súdom zastúpený advokátom; to neplatí, ak má žalobca, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na správnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby. Splnomocnenie udelené advokátovi nemožno obmedziť.

(2) Žalobca nemusí byť zastúpený podľa odseku 1

 1. a) vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu podľa § 12,
 2. b) v konaní podľa § 6 ods. 2 písm. b) až e), g) a i),
 3. c) v konaní o správnej žalobe vo veciach slobodného prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu,
 4. d) ak je žalovaným Centrum právnej pomoci.

 

Zákon číslo 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok - Prechodné ustanovenia § 492

(1) Konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2) Odvolacie konania podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (piata časť Občianskeho súdneho poriadku - Správne súdnictvo) začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(3) Lehoty na podanie odvolania, ktoré začali plynúť predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, plynú podľa doterajších predpisov a ich právne účinky zostávajú zachované.

V prípade záujmu o poskytnutie informácii môžete využiť elektronický formulár Žiadosť o sprístupnenie informácií.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK