Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Elektronické verejné obstarávanie

Informácie o jednotlivých štádiách verejného obstarávania. Ako sa zapojiť do súťaže?

TSK ako verejný obstarávateľ sa pri verejnom obstarávaní riadi Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktorý nadobudol účinnosť v plnom znení 18. apríla 2016. Informácie o jednotlivých štádiách verejného obstarávania sú prísne regulované týmto zákonom.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa §1 tohto zákona, ktorými sa upravuje - zadávanie zákaziek (zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb), súťaž návrhov a zadávanie koncesií (koncesie na stavebné práce, koncesie na služby a správu vo verejnom obstarávaní).

Lehota vybavenia služby

Lehota na predkladanie súťažných ponúk 

  • pri nadlimitných zákazkách (§ 66 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní) je najmenej 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri predkladaní ponuky elektronickými prostriedkami,
  • pri podlimitných zákazkách (§ 114 ods. 4ods. 5 uvedeného zákona) nesmie byť kratšia ako 15 dní pri tovaroch a službách, a ako 25 dní alebo 30 dní pri stavebných prácach odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúl na uverejnenie vo vestníku.

Konkrétna lehota a spôsob sa určuje v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažnej ponuke.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom  webovej stránky Úradu TSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktochelektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese:

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.

Podanie

Podanie možno podať  klasickým spôsobom - prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch  alebo  elektronicky - elektronickým podaním pomocou elektronického formulára.

Prostredníctvom tejto služby je možné podať súťažnú ponuku elektronicky priamo z portálu TSK vyplnením elektronického formulára - súťažná ponuka. Pri elektronicky podaných ponukách v zmysle § 49 uvedeného zákona nie je možnosť podať Doplnenie podania. 

Zverejňované informácie

Úradná tabuľa - Verejné obstarávanie

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK