Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zverejňovanie záverečného účtu VÚC

Informácie o legislatívne platnom zverejnení zavŕšenia rozpočtového procesu, ktorý vyjadruje výsledky hospodárenia TSK.

Záverečný účet TSK obsahuje v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, hodnotenie plnenia programov TSK a správu nezávislého auditora. 

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov je návrh záverečného účtu TSK predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k záverečnému účtu pred jeho prerokovaním v Zastupiteľstve TSK.

Zverejňované informácie

Financie - Záverečný účet

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK