Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

Vyšší územný celok je povinný predložiť návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu. Pripomienky môžu podávať poskytovatelia a prijímatelia sociálnych služieb v územnom obvode kraja, ktorí sa zároveň spolupodieľajú na tvorbe koncepcie, ďalej fyzické a právnické osoby, odborné inštitúcie nachádzajúce sa na území kraja pôsobiace v oblasti sociálnych vecí.

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení  neskorších predpisov vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.

Zverejňované informácie

Sociálna pomoc - koncepcia rozvoja

Návrh je zverejňovaný na pripomienkovanie.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK