Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vybavovanie sťažností a podnetov

Každá fyzická, alebo právnická osoba má právo podať sťažnosť, ak má podozrenie, že došlo k porušeniu jeho práv činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Táto služba jej to umožňuje.

Trenčiansky samosprávny kraj vybavuje podané sťažnosti v zmysle zákona č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/). Trenčiansky samosprávny kraj vybavuje vo svojej kompetencii v zmysle právnych predpisov podľa obsahu podania.

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým

 1. sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
 2. poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou nie je podanie, ktoré

 1. má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
 2. poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,
 3. je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
 4. smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,
 5. smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu alebo
 6. obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.

Sťažnosti podľa osobitého predpisu TSK vybavuje ako podnety (napr. sťažnosť voči poskytovateĺovi zdravotnej starostlivosti). Podnety vybavujú príslušné odborné organizačné útvary TSK podľa ich obsahu.

Podania

 • Sťažnosť

  podanie sťažnosti proti Úradu TSK

 • Podnet

  podnet na vybavenie sťažnosti proti tretej strane

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK