Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prenájom prebytočného majetku

Legislatívna a procesná informácia s miestom zverejnenia.

TSK pri prenájme prebytočného majetku postupuje v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisovZásadami hospodárenia  s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

Podľa § 9a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, sa prenájom majetku TSK musí vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže, priamym prenájmom alebo z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods.9 písm.c).

Zámer prenajať svoj majetok a jeho spôsob zverejňuje TSK v súlade s § 9a ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli TSK, na internetovej stránke TSK a v regionálnej tlači, pričom ak sa jedná o prenájom na základe obchodnej verejnej súťaže, oznámenie v regionálnej tlači musí obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže.

Prenájom nehnuteľného majetku musí byť zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli po dobu najmenej 15 dní.

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Prenájom majetku TSK

Elektronická služba slúži na konanie vo veciach prenájmu majetku v priamej správe Úradu TSK. Konanie vo veciach prenájmu majetku v správe organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (OvZP TSK) sa uskutočňuje priamo voči konkrétnej OvZP TSK podľa pravidiel zverejnených v konkrétnom konaní a informácie týkajúce sa prenájmu majetku OvZP TSK sú zverejnené aj na webovom sídle TSK.

Podania

Zverejňované informácie

Úradná tabuľa - Odpredaj, nájom majetku TSK

Úradná tabuľa - Odpredaj, nájom majetku OvZP

Samospráva - Úrad TSK - Zásady hospodárenia s majetkom TSK

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK