Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Predaj prebytočného majetku

Legislatívna a procesná informácia s miestom zverejnenia.

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len ako „TSK“) pri predaji prebytočného majetku postupuje v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon o majetku VÚC) a Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení (ďalej len ako Zásady).

Podľa § 9a zákona o majetku VÚC a Článku 12 a nasl. Zásad sa prevody vlastníctva majetku TSK musia vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou, priamym predajom, alebo z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a, ods. 8, písm. e) zákona o majetku VÚC.

Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku schvaľuje v zmysle s § 9, ods.3 písm. a) zákona o majetku VÚC Zastupiteľstvo TSK.

Zámer predať svoj majetok a spôsob predaja zverejňuje TSK v súlade s § 9a ods. 2 zákona o majetku VÚC na úradnej tabuli TSK, na internetovej stránke TSK a v regionálnej tlači, pričom ak sa jedná o prevod na základe obchodnej verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby, oznámenie v regionálnej tlači musí obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže, alebo dražby.

TSK v súlade s §9, ods.3, písm. b) zákona o majetku VÚC a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov schvaľuje prostredníctvom zastupiteľstva TSK podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod jeho prebytočného nehnuteľného majetku realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže zverejňuje TSK v súlade s § 9a ods. 3 zákona o majetku VÚC minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.

TSK zverejní zámer predať majetok priamym predajom najmenej na 15 dní na úradnej tabuli a na webovom sídle a zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. TSK nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu presiahne 40 000 eur. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku nesmie pri priamom predaji byť v deň schválenia prevodu zastupiteľstvom TSK staršie ako šesť mesiacov.

Podania

Zverejňované informácie

Odpredaj, nájom majetku TSK

Odpredaj, nájom majetku OvZP

Samospráva - Úrad TSK - Zásady hospodárenia s majetkom TSK

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK