Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Ako postupuje Úrad TSK pri vybavovaní podania?

Trenčiansky samosprávny kraj pri vybavovaní všetkých podaní je povinný dodržiavať platnú právnu úpravu Slovenskej republiky a interné predpisy.

Všetky písomné podania vrátane emailov doručené na Trenčiansky samosprávny kraj sa evidujú na podateľni TSK.

Adresa doručovania:

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Na vybavenie podaní platí spravidla všeobecná lehota 30 dní ak, nie je osobitným platným predpisom ustanovená  lehota (zákon č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve,  zákon č. 211/2000 Z. z. zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií v znení neskorších predpisov),  zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok v znení neskorších predpisov).

V prípade záujmu o poskytnutie informácii môžete využiť elektronický formulár Žiadosť o sprístupnenie informácií.

Zverejňované informácie

Prístup k informáciám

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK