Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC

Základné informácie o volených zástupcoch kraja, ktorí boli zvolení vo voľbách do samosprávneho kraja TSK.

V zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení (ďalej len zákon o samosprávnych krajoch) sú orgánmi samosprávneho kraja - Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „Zastupiteľstvo TSK“) a predseda samosprávneho kraja (ďalej len „predseda TSK").

Príslušným verejným funkcionárom sa ustanovujú osobitné povinnosti a obmedzenia a ustanovuje sa nezlučiteľnosť výkonu určitých funkcií, zamestnaní a činností paralelne s výkonom príslušnej verejnej funkcie. Pre ochranu verejného záujmu a zamedzenie vzniku rozporu záujmov pri výkone verejných funkcií je zriadená komisia pri Zastupiteľstve TSK - Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie.

Predseda TSK

Predsedom TSK je Ing. Jaroslav Baška, ktorý bol zvolený vo voľbách 9. novembra 2013. Symboly predsedu TSK predstavujú reťaz a štandarda.  Používanie a ochranu symbolov predsedu TSK stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 25/2013.

Kompetencie predsedu samosprávneho kraja definuje zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov. Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok. V majetkovoprávnych vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch a v iných vzťahoch je štatutárnym orgánom, rozhoduje aj vo veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb.

Predseda zvoláva spravidla raz za dva mesiac predsedov komisií na prerokovanie otázok týkajúcich sa samosprávneho kraja. Predsedu zastupuje podpredseda v rozsahu určenom zastupiteľstvom.

Funkcia predsedu je nezlúčiteľná s funkciou: poslanca zastupiteľstva, člena orgánu právnickej osoby s majetkovou účasťou samosprávneho kraja, štatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetkovou účasťou samosprávneho kraja, zamestnanca samosprávneho kraja, starostu obce alebo primátora mesta, alebo podľa osobitného zákona. Funkcia predsedu je verejná funkcia a nevykonáva sa v pracovnom pomere. Doterajší pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah zostáva zachovaný.

Prehľad o majetkových priznaniach predsedu v zmysle  čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. je zverejnený na portáli TSK.

V súlade s VZN TSK č. 13/2014 a v jeho neskoršom znení VZN č. 31/2016 môže predseda poskytnúť dotáciu z vlastných príjmov na všestranný rozvoj územia TSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov podnikania.

Predseda TSK každoročne udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom verejné ocenenie Cenu predsedu TSK

Zastupiteľstvo TSK

Zastupiteľstvo TSK je orgánom samosprávneho kraja a jeho pôsobnosť je určená zákonom o samosprávnych krajoch. Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách.

Prehľad o majetkových priznaniach poslancov TSK v zmysle  čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. je zverejnený na portáli TSK.

V prípade záujmu o poskytnutie informácii môžete využiť elektronický formulár Žiadosť o sprístupnenie informácií.

Zverejňované informácie

Predseda TSK

Symboly predsedu TSK

Majetkové priznania predsedu TSK

Majetkové priznania poslancov TSK

Podpredseda TSK

Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK