Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC

Informácie o návrhu záverečného účtu VÚC a možnosti pripomienkovania.

Návrh záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa predkladá na verejnú diskusiu v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet TSK obsahuje v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, hodnotenie plnenia programov TSK a správu nezávislého auditora. 

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov je návrh záverečného účtu TSK predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k záverečnému účtu pred jeho prerokovaním v Zastupiteľstve TSK.

Návrh záverečného účtu TSK je prerokovaný a následne schválený Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Samotnému schváleniu návrhu záverečného účtu TSK predchádza pripomienkové konanie, a to v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,  podľa ktorého musí byť návrh záverečného účtu verejne prístupný najmenej 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. 

Pripomienky - vyjadrenia k návrhu záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja môžu predložiť obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja a osoby podľa § 3 ods.3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v lehote určenej na pripomienkovanie

  • v písomnej forme na adresu Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja
  • elektronicky na adresu info@tsk.sk

V prípade záujmu o poskytnutie informácii môžete využiť elektronický formulár Žiadosť o sprístupnenie informácií.

Zverejňované informácie

Návrh záverečného účtu je vždy zverejnený na Hlavnej stránke pod Oznámenia a dokumenty a po uplynutí lehoty na pripomienkovanie ho nájdete v časti Dokumenty - Financie - Záverečný účet TSK pri jednotlivých rokoch.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK