Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie o ambulantnej pohotovostnej službe

Ambulatná pohotovostná služba (ľudovo prezývaná "pohotovosť") je pohotovostná služba všeobecného lekára alebo zubára. 

Ambulantná pohotovostná služba

(ďalej len APS) je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií.

Ambulantná pohotovostná služba sa poskytuje ako

  • pevná APS poskytovaná poskytovateľom, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu pevnej APS (ďalej len „organizátor“) v pracovných dňoch v čase od 16. do 22. hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7. do 22. hodiny,
  • doplnková APS poskytovaná organizátorom nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v pracovných dňoch v čase medzi 16. a 22. hodinou nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v dňoch pracovného pokoja v čase medzi 7. a 22. hodinou, ak má organizátor vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej APS.

V rámci pevnej APS možno poskytovať návštevnú službu v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná APS poskytuje; poskytovanie návštevnej služby nezbavuje organizátora povinnosti úplne zabezpečiť poskytovanie pevnej APS v ambulancii pevnej APS. Návštevná služba teda musí byť zabezpečená iným lekárom!

Poskytovanie APS zabezpečuje organizátor prostredníctvom lekára s profesijným titulom

  • všeobecný lekár alebo internista v prípade APS pre dospelých,
  • pediater v prípade APS pre deti a dorast.

S takýmto "dobrovoľným" lekárom musí mať organizátor uzavretý pracovno-právny alebo iný obdobný vzťah a musí mu uhradiť minimálne 12€ za každú hodinu služby. Organizátor doručí najneskôr do 10. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý organizátor zabezpečuje poskytovanie pevnej APS, samosprávnemu kraju oznámenie o zabezpečení poskytovania pevnej APS. Oznámenie o zabezpečení poskytovania pevnej APS obsahuje zoznam lekárov, prostredníctvom ktorých organizátor zabezpečuje poskytovanie pevnej APS s uvedením dátumu a času, v ktorom lekári pevnú APS poskytujú.

Ak organizátor nedokáže zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v potrebnom rozsahu na najbližší kalendárny mesiac, bezodkladne o tom informuje samosprávny kraj. Informovanie samosprávneho kraja nezbavuje organizátora povinnosti zabezpečiť pevnú ambulantnú pohotovostnú službu zdravotníckymi pracovníkmi v povolaní sestra. Ak organizátor informoval samosprávny kraj, poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa zabezpečuje podľa rozpisu určeného a zverejneného samosprávnym krajom.

Samosprávny kraj zabezpečuje poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v ambulancii, v ktorej organizátor svoju povinnosť poskytovať pevnú ambulantnú pohotovostnú službu nezabezpečil, predovšetkým prostredníctvom poskytovateľov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, a poskytovateľov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod. Takémuto „určenému“ poskytovateľovi musí organizátor uhradiť minimálne 9€ za každú hodinu služby.

Samosprávny kraj zverejňuje rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na svojom webovom sídle najneskôr päť pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vyhotovuje. Ak má samosprávny kraj k dispozícii e-mailovú adresu poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti uvedeného v rozpise zabezpečenia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, zašle rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby aj na túto e-mailovú adresu. Rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa považuje za doručený poskytovateľom poskytujúcim všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých na území samosprávneho kraja a poskytovateľom poskytujúcim všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast na území samosprávneho kraja dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja.

Poskytovanie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby zabezpečuje organizátor v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, alebo pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

Pevný bod je mesto alebo obec, v ktorej sa nachádza ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Spádové územie je časť územia Slovenskej republiky, v ktorom sa nachádza pevný bod a je tvorené najmenej jedným okresom.

Zubno-lekárska pohotovostná služba

je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti.

Zubno-lekársku pohotovostnú službu poskytujú poskytovatelia poskytujúci zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť určenými zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckom povolaní zubný lekár v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu zubno-lekárskej pohotovostnej služby v pracovných dňoch v čase určenom samosprávnym krajom a v dňoch pracovného pokoja nepretržite v rozsahu najmenej štyroch hodín denne v čase určenom samosprávnym krajom.

Zubno-lekárska pohotovostná služba sa poskytuje podľa rozpisu zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby určeného samosprávnym krajom a zverejneného na jeho webovom sídle.

Rozpis zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby obsahuje miesto poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby, čas poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby v období, na ktorý sa rozpis zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby vyhotovuje.

Rozpis zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby sa považuje za doručený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinným poskytovať zubno-lekársku pohotovostnú službu desiatym dňom od jeho zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja.

Zverejňované informácie

Od 1.7.2018 sú ambulancie LSPP nahradené ambulantnou pohotovostnou službou!

Ak máte mobilný telefón s GPS alebo vie Váš prehliadač zistiť polohu a chcete zistiť, kde je najbližšia lekáreň, ambulancia APS alebo nemocnica, použite aplikáciu Otvorená lekáreň.

TSK pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a organizátorov ambulatnej pohotovostnej služby zverejňuje rozpis zabezpečenia ambulatnej pohotovostnej služby, aby boli informovaní o mieste výkonu, čase vykonávania pohotovostnej služby a zodpovednom poskytovateľovi. Zároveň zverejňuje aj archív rospisov APS.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK