Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC

Informácie o návrhu rozpočtu VÚC a možnosti pripomienkovania.

Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa predkladá na verejnú diskusiu v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu TSK je vypracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a obsahuje v súlade s § 4 ods. 3 zákona príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce alebo vyššieho územného celku, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce a všeobecne záväzných nariadení vyššieho územného celku, ako aj zo zmlúv. Návrh rozpočtu TSK súčasne zahŕňa aj finančné vzťahy podľa § 3 ods. 1 zákona , t.j. podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov je návrh rozpočtu TSK predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v Zastupiteľstve TSK.

Návrh rozpočtu TSK je prerokovaný a následne schválený Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Samotnému schváleniu návrhu rozpočtu TSK predchádza pripomienkové konanie, a to v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého musí byť  návrh rozpočtu samosprávneho kraja verejne prístupný najmenej 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. 

Pripomienky - vyjadrenia k návrhu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja môžu predložiť obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja a osoby podľa § 3 ods.3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov v lehote určenej na pripomienkovanie

  • v písomnej forme na adresu Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja
  • elektronicky na adresu info@tsk.sk

Súvisiaca legislatíva:

  • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade záujmu o poskytnutie informácii môžete využiť elektronický formulár Žiadosť o sprístupnenie informácií.

Zverejňované informácie

Návrh rozpočtu je vždy zverejnení na Hlavnej stránke pod Oznámenia a dokumenty a po uplynutí lehoty na pripomienkovanie ho nájdete v časti Dokumenty - Financie - Rozpočet TSK pri jednotlivých rokoch.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK