Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Informácia o riadení sa zákonnými postupmi a formami, ktoré upravujú zadávanie súťažných návrhov a zákaziek.

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len ako TSK) ako verejný obstarávateľ sa pri verejnom obstarávaní riadi zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktorý nadobudol účinnosť v plnom znení 18. apríla 2016 a Smernicou č. 6/2014 predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja o postupe pri verejnom obstarávaní z 25.07.2014 v znení neskorších dodatkov (ďalej len ako Smernica). Informácie o jednotlivých štádiách verejného obstarávania sú prísne regulované zákonom o verejnom obstarávaní a Smernicou.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa §1 tohto zákona, ktorými sa upravuje - zadávanie zákaziek (zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb), súťaž návrhov a zadávanie koncesií (koncesie na stavebné práce, koncesie na služby a správu vo verejnom obstarávaní).

Pod zákazkou sa v zmysle § 3 uvedeného zákona rozumie odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo zákazka s nízkou hodnotou (§ 117) v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.

Predmety zákazky sa zatrieďujú podľa klasifikácií platných v Európskom spoločenstve. Jednou z klasifkácií je Spoločný slovník obstarávania (CPV) ako klasifikačný systém zameraný na štandardizáciu údajov na definovanie predmetu zákazky - viac na www.uvo.gov.sk.

Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk. Pri elektronickej aukcii sa primerane použije postup uvedený v § 54 uvedeného zákona. 

Elektronické trhovisko (EKS) je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupov tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom EKS je Ministerstvo vnútra SR.

Profil TSK  na portáli EKS:

Zmluvné vzťahy a podrobný detail TSK ako verejného objednávateľa nájdete na stránke www.eks.sk.

Prehľad referencií na dodávateľov - pozitívne alebo negatívne referencie na dodávateľov

Vyhľadávanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv trhoviska (CRZT) - zmluvy zverejnené v CRZ trhoviska v EKS

 

UVO - Profil verejného obstarávateľa je miesto na webovom sídle Úradu pre verejné ostarávanie (ÚVO - www.uvo.gov.sk) verejného obstarávateľa, na ktorej sa zverejňujú povinné a dobrovoľné informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. TSK  ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom uverejňuje všetky informácie a dokumenty v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

TSK na webovom sídle UVO:

Profil obstarávateľa verejného obstarávania - detail profilu TSK

Zákazky TSK ako obstarávateľa - zverejnené zákazky s možnosťou filtrácie podľa zvolených kritérií

Všeobecné dokumenty - okrem iných aj súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9

Referencie - identifikačné údaje obstarávateľa a dodávateľa, identifikácia plnenia, kvalita plnenia a hodnotiaca známka

Vestník verejného obstarávania

Elektronické služby TSK v oblasti verejného obstarávania:

Verejné obstarávanie - informácie o jednotlivých štádiách verejného obstarávania Úradu TSK v zmysle platnej legislatívy.

Verejné obstarávanie - elektronické - možnosť elektronického podanie ponuky v zmysle platnej legislatívy.

Verejná súťaž - podklady - poskytnutie súťažných podkladov pre verejnú súťaž na základe žiadostí podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Zverejňované informácie

Úradná tabuľa - Elektronické aukcie

Úradná tabuľa - Verejné obstarávanie

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK