Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku SPO a SK

Povinný obsah podania

 • názov žiadateľa
 • sídlo žiadateľa
 • miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • štatutárny zástupca
 • IČO, DIČ
 • bankové spojenie
 • číslo účtu v tvare IBAN
 • právna forma
 • číslo právoplatnej akreditácie udelenej MPSVR SR

Zoznam príloh

 • čestné prehlásenie, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
 • nemá evidované daňové nedoplatky
 • predložiť výšku príjmov úhrad za výkon opatrení SPO a SK
 • predložiť výšku bežných výdavkov za výkon opatrení SPO a SK

V prípade novozazmluvneného poskytovateľa výkonu SPO a SK je potrebné doložiť:

 • zriaďovacia listina
 • doklad o udelení akreditácie z MPSVR SR
 • menovací dekrét do funkcie riaditeľa zariadenia
 • doklad o pridelení IČO, DIČ
 • ak sa výkon SPO a SK poskytuje v prenajatých priestoroch, kópiu nájomnej zmluvy aj s dodatkami
 • cenník výkonu SPO a SK
 • menovitý zoznam zamestnancov s uvedením pracovného zaradenia
 • kópiu zmluvy o bankovom účte, na ktorý sa bude poskytovať finančný príspevok
 • stanovy zariadenia potvrdené z MV SR / štatút neziskovej organizácie

Lehota na vybavenie

30 a viac kalendárnych dní

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK