Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

Povinný obsah podania

 • názov žiadateľa,
 • sídlo žiadateľa,
 • miesto poskytovania sociálnej služby,
 • štatutárny zástupca,
 • IČO, DIČ,
 • bankové spojenie,
 • číslo účtu v tvare IBAN,
 • číslo registrácie,
 • ak bolo pridelené, tak číslo právoplatnej akreditácie udelenej MPSVR SR.

Voliteľný obsah

 • e-mail a telefonický kontakt na žiadateľa,
 • e-mail a telefonický kontakt na fyzickú osobu, ktorej sa má poskytovať sociálna služba.

Zoznam príloh

 • pred poskytnutím finančného príspevku je potrebné doložiť:
  • výšku bežných výdavkov,
  • výšku príjmov z úhrad za poskytovanú sociálnu službu,
  • čestné vyhlásenie, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky
  • zriaďovaciu listinu
 • menovací dekrét do funkcie riaditeľa zariadenia,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní osoby, ktorá je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby (garant) a jej pracovnú zmluvu,
 • doklad o pridelení IČO, DIČ,
 • doklad o udelení akreditácie z MPSVR SR,
 • ak sa sociálna služba poskytuje v prenajatých priestoroch, kópiu nájomnej zmluvy aj s dodatkami,
 • zmluvu o poskytovaní sociálnej služby medzi prijímateľom a poskytovateľom sociálnej služby,
 • cenník poskytovaných sociálnych služieb,
 • menovitý zoznam zamestnancov s uvedením pracovného zaradenia,
 • kópiu zmluvy o bankovom účte, na ktorý sa bude poskytovať finančný príspevok,
 • stanovy zariadenia potvrdené z MV SR / štatút neziskovej organizácie.

Lehota na vybavenie

30 a viac kalendárnych dní

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK