Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti – právnická osoba

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne (ďalej len „verejná lekáreň“), vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok podáva žiadateľ - právnická osoba samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta výkonu činnosti.

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne (ďalej len „verejná lekáreň“), vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok musí obsahovať:

 • názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ako aj meno a priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba;
 • meno a priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo odborného zástupcu, ak bol ustanovený;
 • druh a rozsah zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami;
 • adresu miesta výkonu činnosti vrátane dokladov preukazujúcich existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých bude vykonávať činnosť;
 • deň začatia zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami;
 • doklad o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu - licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu (§ 68 zákona č. 578/2004 Z. z.);
  maturitné vysvedčenie zo strednej odbornej školy s maturitou v študijnom odbore slaboprúdová elektrotechnika alebo v odbore mechanik elektrotechnik a odbornú prax najmenej jeden rok vo výrobe a v distribúcii pre výdajňu audio-protetických zdravotníckych pomôcok;
 • súhlasný posudok
  • Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len „štátny ústav“) na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
 • súhlasný posudok príslušného orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgán verejného zdravotníctva“) podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.);
 • údaje osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnymi orgánmi, a odborného zástupcu žiadateľa, ak bol ustanovený, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;
  ak ide o cudzinca s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, výpis z registra trestov alebo iný rovnocenný doklad, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace;
 • čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti právnickej osoby podľa § 3 ods. 6 zákona o lieku (doklad predkladá aj odborný zástupca, ak je členom štatutárneho orgánu);
 • záväzné stanovisko obce (zákon 369/1990 Zb.) k začatiu činnosti, ktorá je uvedená v žiadosti o vydanie povolenia;
 • pracovnú zmluvu odborného zástupcu, ak sa odborný zástupca ustanovuje, okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia;
 • notársky overené čestné vyhlásenie odborného zástupcu o dôveryhodnosti a o skutočnosti, že nie je odborným zástupcom v inej lekárni.

Lehota na vybavenie

30 dní

Správne poplatky

500€, pri elektronickom podaní 430€

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Doplňujúce informácie

Správny poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja, číslo IBAN SK51 8180 0000 0070 0050 4489, konštantný symbol 308, variabilný symbol 07, prípadne priamo v pokladni Úradu TSK (denne do 14,00 hod.). Fotokópiu bankou potvrdeného príkazu na úhradu je potrebné predložiť tunajšiemu odboru.

Po vydaní povolenia poskytovateľ e-mailom obdrží prihlasovacie údaje do aplikácie LEKÁREŇ.e-vuc.sk, pomocou ktorej môže komunikovať so samosprávnym krajom a plniť si niektoré zo zákonných povinností voči samosprávnemu kraju.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK