Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o zmenu povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (zmena miesta výkonu činnosti)

Žiadosť o zmenu povolenia podáva žiadateľ samosprávnemu kraju, ktorý povolenie vydal.

Držiteľ povolenia písomne požiada správny orgán o vydanie nového povolenia z dôvodu požadovanej zmeny a doloží doklady, ktoré sa k predmetnej zmene vzťahujú. Všetky predložené doklady musia byť originály alebo overené kópie.

Pri zmene miesta výkonu činnosti predkladá držiteľ povolenia žiadosť, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje a doklady:

 • identifikáciu žiadateľa (IČO, názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby);
 • identifikáciu zdravotníckeho zariadenia (IdZZ a názov lekárne, pobočky verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok);
 • novú adresu miesta výkonu činnosti vrátane dokladov preukazujúcich existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých bude vykonávať činnosť;
 • deň začatia zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami;
 • súhlasný posudok
  • Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len „štátny ústav“) na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
  • ústavu kontroly veterinárnych liečiv na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na zaobchádzanie s veterinárnymi liekmi,
 • súhlasný posudok príslušného orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgán verejného zdravotníctva“) podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.);
 • záväzné stanovisko obce (zákon 369/1990 Zb.) k začatiu činnosti, ktorá je uvedená v žiadosti o vydanie povolenia;
 • čestné vyhlásenie o tom, že sa nezmenili ostatné údaje, na základe ktorých bolo vydané pôvodné povolenie.

Lehota na vybavenie

30 dní

Správne poplatky

50€, pri elektronickom podaní 25€

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Doplňujúce informácie

Správny poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja, číslo IBAN SK51 8180 0000 0070 0050 4489, konštantný symbol 308, variabilný symbol 07, prípadne priamo v pokladni Úradu TSK (denne do 14,00 hod.). Fotokópiu bankou potvrdeného príkazu na úhradu je potrebné predložiť tunajšiemu odboru.

V prípade, že žiadateľ predkladá viacej žiadostí o zmenu toho istého povolenia súčasne, je povinný zaplatiť správny poplatok len raz!

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK