Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Ako ukončiť poskytovanie sociálnej služby a vymazať sociálnu službu z registra.

Povinný obsah predloženej žiadosti:

  • Oznámenie o ukončení poskytovania sociálnej služby na vlastnú žiadosť sa podáva najmenej 30 dní pred dňom skončenia poskytovania sociálnej služby
  • Obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, IČO, právna forma, ak o výmaz žiada právnická osoba alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak o výmaz žiada fyzická osoba,
  • Druh sociálnej služby, ktorá má byť vymazaná,
  • Forma sociálnej služby, ktorá má byť vymazaná,
  • Miesto poskytovania sociálnej služby, ktorá má byť vymazaná,
  • Deň ukončenia poskytovania sociálnej služby,

V prípade zániku poskytovateľa sociálnej služby sa žiadosť predkladá:

  • k dátumu ukončenia existencie právnickej osoby – poskytovateľa sociálnej služby,
  • k dátumu úmrtia fyzickej osoby - poskytovateľa sociálnej služby (predkladá zástupca poskytovateľa sociálnej služby alebo osoba zodpovedná za sociálnu službu) .

Zoznam príloh k žiadosti o výmaz z registra:

  • rozhodnutie správnej rady alebo rozhodnutie obecného zastupiteľstva alebo uznesenie   iného orgánu kompetentného konať o ukončení poskytovania sociálnej služby, alebo
  • doklad o likvidácií alebo konkurze právnickej osoby alebo doklad o zániku právnickej osoby alebo úmrtný list fyzickej osoby poskytovateľa sociálnej služby.

Správny poplatok za výmaz z registra

Správny poplatok vo výške 33 Eur sa uhrádza len v prípadoch právnických osôb zapísaných v registri sociálnych služieb na základe obchodného registra a fyzických osôb na základe živnostenského oprávnenia podľa Položky 34a zákona č. 286/2012 Z. z. v nadväznosti na zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Lehota na vybavenie

Najneskôr do 30 dní od podania žiadosti s príslušnými dokladmi.

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK