Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – právnická osoba

Žiadosť o vydanie povolenia podáva žiadateľ - právnická osoba samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta výkonu činnosti. V prípade miesta výkonu vo viacerých krajoch podáva žiadosť Ministerstvu zdravotníctva SR.

Právnická osoba v žiadosti uvedie

 • obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené;
 • meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom;
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, registračné číslo a označenie komory odborného zástupcu;
 • miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky;
 • druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie (určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení sú uvedené vo vyhláške MZ SR č. 84/2016 Z. z.);
 • miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

K žiadosti právnická osoba doloží

 • právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu;
 • údaje podľa osobitného predpisu potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom;
 • rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky;
 • čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c), d) alebo e) zákona č. 578/2004 Z. z. a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.

Upozorňujeme, že podľa ust. § 12 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z.z. sa určí pre zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti pre každé zo zdravotníckych povolaní (podľa § 27 ods. 1 a 2), na ktorého výkon sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a pre zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka, ak zdravotnícky pracovníci s odbornou spôsobilosťou na výkon týchto zdravotníckych povolaní budú v zdravotníckom zariadení poskytovať zdravotnú starostlivosť.

Podľa ust. § 12 ods. 11 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti odborný zástupca môže byť určený len pre jedno zdravotnícke zariadenie. Uvedené sa nevzťahuje na ambulancie a mobilné hospice.

Upozornenie: Fyzická osoba musí pri transformácii podnikania z fyzickej osoby na právnickú osobu (zmena prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia) požiadať u zrušenie pôvodného povolenia. Toto nezaniká automaticky!

Lehota na vybavenie

30 dní

Správne poplatky

500€, pri elektronickom podaní 430€

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Formuláre na prevzatie a vytlačenie

Doplňujúce informácie

Správny poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja, číslo IBAN SK51 8180 0000 0070 0050 4489, konštantný symbol 308, variabilný symbol IČO poskytovateľa.

Po vydaní povolenia poskytovateľ e-mailom obdrží prihlasovacie údaje do aplikácie AMBULANCIA.e-vuc.sk, pomocou ktorej môže komunikovať so samosprávnym krajom a plniť si niektoré zo zákonných povinností voči samosprávnemu kraju.

Ordinačné hodiny

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že zdravotnícke zariadenia sú povinné podľa ust.§ 79 ods.1 písm. za) zákona 578/2004 Z. z. umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené samosprávnym krajom a tieto aj dodržiavať. V tejto súvislosti odporúčame poskytovateľom zdravotnej starostlivosti predložiť Trenčianskemu samosprávnemu kraju na schválenie ordinačné hodiny.

Zdravotný obvod

Samosprávny kraj, ako orgán príslušný na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na základe § 2 ods. 23 zákona číslo 576/2004 Z. z. určuje poskytovateľom

 • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých,
 • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast,
 • špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti,
 • špecializovanej zubno–lekárskej ambulantnej starostlivosti

zdravotné obvody.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK