Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti – fyzická osoba

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok podáva žiadateľ - fyzická osoba samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta výkonu činnosti.

Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne (ďalej len „verejná lekáreň“), vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok musí obsahovať:

 • meno a priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba;
 • meno a priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo odborného zástupcu, ak bol ustanovený;
 • druh a rozsah zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami;
 • adresu miesta výkonu činnosti vrátane dokladov preukazujúcich existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých bude vykonávať činnosť;
 • deň začatia zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami;
 • doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa alebo jeho odborného zástupcu, ak bol ustanovený: 
  licenciu na výkon zdravotníckeho povolania žiadateľa,
  ak žiadateľ ustanovuje odborného zástupcu, licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu (§ 68 zákona č. 578/2004 Z. z.);
  maturitné vysvedčenie zo strednej odbornej školy s maturitou v študijnom odbore slaboprúdová elektrotechnika alebo v odbore mechanik elektrotechnik a odbornú prax najmenej jeden rok vo výrobe a v distribúcii pre výdajňu audio - protetických zdravotníckych pomôcok;
 • súhlasný posudok
  • Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len „štátny ústav“) na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
  • ústavu kontroly veterinárnych liečiv na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na zaobchádzanie s veterinárnymi liekmi,
 • súhlasný posudok príslušného orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgán verejného zdravotníctva“) podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.);
 • záväzné stanovisko obce (zákon 369/1990 Zb.) k začatiu činnosti, ktorá je uvedená v žiadosti o vydanie povolenia;
 • údaje žiadateľa o vydanie povolenia a odborného zástupcu žiadateľa, ak bol ustanovený, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;
  ak ide o cudzinca s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, výpis z registra trestov alebo iný rovnocenný doklad, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace;
 • notársky overené čestné prehlásenie fyzickej osoby, resp. odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom v inej lekárni;
 • čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti žiadateľa podľa § 3 ods. 6 zákona o lieku;
 • pracovnú zmluvu odborného zástupcu, ak sa odborný zástupca ustanovuje.

Lehota na vybavenie

30 dní

Správne poplatky

80€, pri elektronickom podaní 40€

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Doplňujúce informácie

Správny poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja, číslo IBAN SK51 8180 0000 0070 0050 4489, konštantný symbol 308, variabilný symbol 07, prípadne priamo v pokladni Úradu TSK (denne do 14,00 hod.). Fotokópiu bankou potvrdeného príkazu na úhradu je potrebné predložiť tunajšiemu odboru.

Po vydaní povolenia poskytovateľ e-mailom obdrží prihlasovacie údaje do aplikácie LEKÁREŇ.e-vuc.sk, pomocou ktorej môže komunikovať so samosprávnym krajom a plniť si niektoré zo zákonných povinností voči samosprávnemu kraju.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK