Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o udelenie dopravnej licencie pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu

Dopravnou licenciou sa zriaďuje autobusová linka. Jej udelením vzniká prevádzkovateľovi cestnej dopravy oprávnenie prevádzkovať na nej pravidelnú vnútroštátnu autobusovú  dopravu na trase, ktorej linky začínajú na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Podľa § 10 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov dopravný správny orgán, Trenčiansky samosprávny kraj na základe žiadosti prevádzkovateľa cestnej dopravy vydáva rozhodnutie o udelení/zmene/odňatí dopravnej licencie.

Na každú autobusovú linku je potrebná samostatná dopravná licencia. Ak ide v prímestskej doprave o skupinu autobusových liniek jedného prevádzkovateľa pravidelnej dopravy, ktorými zabezpečuje dopravnú obslužnosť aglomerácie nepresahujúcu hranice kraja, možno na ich zriadenie a prevádzkovanie udeliť jednu dopravnú licenciu.

Dopravná licencia vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave sa udeľuje najviac na desať rokov na základe žiadosti o udelenie dopravnej licencie, ktorú predkladá prevádzkovateľ cestnej dopravy vrátane požadovaných podkladov pre jej udelenie.

Dopravná licencia je trvalo neprenosná na inú osobu. Pre zrušenie autobusovej linky je potrebné odňatie dopravnej licencie.

Udelenie/zmena/odňatie dopravnej licencie podlieha správnemu konaniu, t. j. proces v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.  

Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 79, písm. a), bod 2) sa za vydanie dopravnej licencie dopravcovi na vnútroštátnu  pravidelnú autobusovú dopravu a podľa položky 79, písm. b) sa za vykonanie zmeny  dopravnej licencie vyberá správny poplatok.

Správne poplatky

85,- € za každý aj začatý rok platnosti dopravnej licencie
(od poplatku sú oslobodení dopravcovia poskytujúci služby na linkách, ktoré sú v zmluve o službách vo verejnom záujme)

Lehota na vybavenie

30 dní, v odôvodnených prípadoch 60 dní

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Formuláre na prevzatie a vytlačenie

Doplňujúce informácie

Udeľovanie dopravných licencií sa riadi týmito právnymi predpismi:

 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (účinný od 1. marca 2012);
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.124/ 2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (účinná od 15. apríla 2012);
 • Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Zákon NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach;
 • Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Vyhláška č. 9/2009 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Zákon č. 71/1967 Zb. NR SR o správnom konaní (správny poriadok);
 • Nariadenie EÚ č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004;
 • Nariadenie EÚ č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES;
 • Nariadenie EÚ č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006;
 • Nariadenie EÚ č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave;
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. NR SR o správnych poplatkoch;
 • Zákon NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK