Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o zmenu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (miesta prevádzkovania, odborného zameranie alebo odborného zástupcu)

Žiadosť o zmenu povolenia podáva žiadateľ samosprávnemu kraju, ktorý povolenie vydal. V prípade rozšírenia povolenia o zariadenie v inom kraji podáva žiadosť Ministerstvu zdravotníctva SR.

Držiteľ povolenia písomne požiada správny orgán o vydanie nového povolenia z dôvodu požadovanej zmeny a doloží doklady, ktoré sa k predmetnej zmene vzťahujú. Všetky predložené doklady musia byť originály alebo overené kópie.

Držiteľ povolenia v žiadosti uvedie

 • identifikáciu žiadateľa (IČO, názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby);
 • identifikáciu zdravotníckeho zariadenia (IdZZ zdravotníckeho zariadenia);
 • deň aplikovania zmien;
 • čestné vyhlásenie o tom, že sa nezmenili ostatné údaje, na základe ktorých bolo vydané pôvodné povolenie;

pri zmene miesta prevádzkovania musí žiadosť ďalej obsahovať nasledovné údaje a doklady:

 • nová adresu miesta prevádzkovania;
 • údaje podľa osobitného predpisu potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom;
 • rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky;

pri zmene odborného zamerania alebo zmene druhu činnosti musí žiadosť ďalej obsahovať nasledovné údaje a doklady:

 • rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky;
 • právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v príslušnej špecializácii u právnickej osoby;
 • právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)] v príslušnej špecializácii u fyzickej osoby;

pri zmene odborného zástupcu musí žiadosť ďalej obsahovať nasledovné údaje a doklady:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, registračné číslo a označenie komory odborného zástupcu;
 • miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky;
 • právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v príslušnej špecializácii.

pri rozšírení povolenia o ďalšie zdravotnícke zariadenie musí žiadosť ďalej obsahovať nasledovné údaje a doklady:

 • nová adresu miesta prevádzkovania;
 • údaje podľa osobitného predpisu potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom;
 • rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky;
 • v prípade potreby ustanovenia ďalšieho odborného zástupcu aj doklady uvedené vyššie.

Podľa ust. § 12 ods. 11 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti odborný zástupca môže byť určený len pre jedno zdravotnícke zariadenie. Uvedené sa nevzťahuje na ambulancie a mobilné hospice.

Upozornenie:

V prípade zmeny miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia (ak ste vlastníkom priestorov) je potrebné vyplniť nasledovný dokument: Údaje podľa osobitného predpisu potrebné na účel overenia vlastníckeho práva.

Lehota na vybavenie

30 dní

Správne poplatky

50 €, pri elektronickom podaní 25€

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Formuláre na prevzatie a vytlačenie

Doplňujúce informácie

Správny poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja, číslo IBAN SK51 8180 0000 0070 0050 4489, konštantný symbol 308, variabilný symbol IČO poskytovateľa.

Po vydaní povolenia poskytovateľ e-mailom obdrží prihlasovacie údaje do aplikácie AMBULANCIA.e-vuc.sk, pomocou ktorej môže komunikovať so samosprávnym krajom a plniť si niektoré zo zákonných povinností voči samosprávnemu kraju.

Ordinačné hodiny

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že zdravotnícke zariadenia sú povinné podľa ust. § 79 ods.1 písm. za) zákona 578/2004 Z. z. umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené samosprávnym krajom a tieto aj dodržiavať. V tejto súvislosti odporúčame poskytovateľom zdravotnej starostlivosti predložiť Trenčianskemu samosprávnemu kraju na schválenie ordinačné hodiny.

Zdravotné obvody

Samosprávny kraj, ako orgán príslušný na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na základe § 2 ods. 23 zákona číslo 576/2004 Z. z. určuje poskytovateľom

 • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých,
 • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast,
 • špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti,
 • špecializovanej zubno–lekárskej ambulantnej starostlivosti

zdravotné obvody.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK