Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Prvý krok občana pred umiestnením do zariadenia sociálnych služieb.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu občan s trvalým pobytom v územnom obvode Trenčianskeho kraja podáva na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej TSK) spolu s potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo výpismi zo zdravotnej dokumentácie nie staršími ako šesť mesiacov. Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti nájdete nižšie, prípadne si ho môžete prevziať osobne na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín alebo v zariadeniach sociálnych služieb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Poradenstvo pred podaním žiadosti o posúdenie odkázanosti poskytujú zamestnanci oddelenia sociálnej pomoci TSK (tel.č.: 032/655 55 55 a klapky 564, 567, 569). Poradenstvo môže byť poskytnuté aj v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v rehabilitačnom stredisku, v zariadení podporovaného bývania a v špecializovanom zariadení (kompetencia vyšších územných celkov) je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje

• meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa má posudzovať,

• dátum jej narodenia,

• adresu trvalého pobytu,

• rodinný stav,

• štátne občianstvo,

• druh sociálnej služby,

• formu sociálnej služby,

• potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Okrem skutočností podľa prvej vety obsahuje žiadosť, ktorú podá cudzinec uvedený v § 3 ods. 2 písm. b), zákona 448/2008 Z.z. aj

• povolenie príslušného orgánu na pobyt a potvrdenie od zamestnávateľa alebo školy,

• u ostatných cudzincov povolenie príslušného orgánu na pobyt

• u Slováka žijúceho v zahraničí aj potvrdenie o splnení podmienky podľa § 3 ods. 2 písm. l) zákon č. 448/2008 Z. z..

Zoznam príloh

Ak je posudzovaný zbavený spôsobilosti na právne úkony:

• rozsudok zo súdu - fotokópia.

Ak posudzovaného niekto zastupuje:

• splnomocnenie (overené podpisy) - fotokópia, alebo

• generálna plná moc (overený podpis) - fotokópia

Ak žiadateľ nemôže samostatne konať z dôvodu zlého zdravotného (psychického alebo fyzického) stavu:

• potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave

• prehlásenie o súhlase s ustanovením za opatrovníka

Upozornenie:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva fyzická osoba, ktorá je žiadateľom alebo jej zákonný zástupca. V prípade, ak pre svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, podáva ju na základe plnomocenstva iná fyzická osoba podľa § 31 až 33b Občianskeho zákonníka. Žiadosť môže podať aj iná fyzická osoba, ktorá bude v rámci konania o odkázanosti na sociálnu službu ustanovená opatrovníkom v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Lehota na vybavenie

30 kalendárnych dní (pri zložitejších prípadoch 60 kalendárnych dní)

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že súčasťou žiadosti sú aj zdravotné záznamy, nie je možné ju podať elektronicky.

Formuláre na prevzatie a vytlačenie

Doplňujúce informácie

Po vydaní rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu rozhodnutie nadobúda právoplatnosť 15 dní od jeho prevzatia a tieto doklady slúžia ako prílohy ku žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadeniach.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK