Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK

Žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK predkladajú vyplnené žiadosti v termíne od 1. januára najneskôr do 30. apríla bežného roka. Žiadateľ je povinný pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK postupovať v súlade s platným VZN.

Oprávnený žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • má sídlo alebo trvalý pobyt na území TSK,
 • pôsobí alebo vykonáva činnosť na území TSK alebo poskytuje služby na  území TSK,
 • nie je v postavení, kedy je možné dôvodne predpokladať, že v prípade nesplnenia určených podmienok nebude spôsobilý poskytnutú dotáciu vrátiť,
 • vrátil na účet TSK finančné prostriedky z predchádzajúcej nedočerpanej dotácie, resp. čiastočne alebo úplne neuznané finančné prostriedky z vyúčtovanej dotácie v súlade s uzatvorenou zmluvou alebo výzvou o vrátení finančných prostriedkov.

Na vypĺňanie žiadostí používajte prosím elektronický formulár TSK!

Elektronický formulár TSK (bez nutnosti použitia eID - elektronického občianskeho preukazu)

Tento formulár uľahčuje vyplnenie žiadosti a zároveň nevyžaduje použitie eID. Po vyplnení a elektronickom odoslaní formulára je potrebné ho vytlačiť, podpísať a spolu s povinnými prílohami zaslať poštou alebo doručiť do podateľne Úradu TSK.

Elektronický formulár na vyplnenie

Doplňujúce informácie

Rozhodovanie o dotácii podľa požadovanej výšky:

 • o dotácii do 1.500,- Eur rozhoduje predseda TSK,
 • o dotácii nad túto čiastku do 3.300,- Eur rozhoduje pracovná skupina menovaná predsedom TSK a schvaľuje ju predseda TSK.

Maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi je 50 % z celkového rozpočtu akcie/projektu, resp. 50 % zo skutočných vynaložených výdavkov na akciu/projekt, maximálne však do výšky 3.300,- Eur.

Dotácia môže byť poskytnutá tomu istému žiadateľovi len jedenkrát  v kalendárnom roku.

Pre uzatvorenie zmluvy so žiadateľom na poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK je žiadateľ povinný po oznámení o schválení dotácie zaslaním informačného e-mailu predložiť TSK do 30 kalendárnych dní nasledovné doklady:

  a. originál alebo overenú kópiu dokladu o vzniku žiadateľa (ku dňu podania žiadosti nie starší ako 3 mesiace) - výpis z príslušného registra:
  • aa) občianske združenia – Výpis zo zoznamu občianskych združení z Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy - nepredkladajú, doklad zabezpečí príslušný zamestnanec odboru finančného Úradu TSK;
  • ab) neziskové organizácie – Výpis z registra neziskových organizácií - nepredkladajú, doklad zabezpečí príslušný zamestnanec odboru finančného Úradu TSK;
  • ac) ostatné (napr.: JDS, SZZP, cirkev) – potvrdenie od zriaďovateľa;
  • ad) rozpočtové a príspevkové organizácie – potvrdenie od zriaďovateľa a kópiu zriaďovacej listiny;
  • ae) právnické osoby (obchodné spoločnosti, napr.: s.r.o.) – výpis z obchodného registra nepredkladajú, doklad zabezpečí príslušný zamestnanec odboru finančného Úradu TSK;
  • af) fyzické osoby – podnikatelia výpis zo živnostenského registra nepredkladajú, doklad zabezpečí príslušný zamestnanec odboru finančného Úradu TSK;
  • ag) obce a mestá sú zriadené v zmysle zákona – nepredkladajú doklad o zriadení;
  b. doklad preukazujúci oprávnené osoby konať v mene žiadateľa:
  • ba) kópiu platných stanov alebo štatútu vrátane dodatkov;
  • bb) kópiu zápisnice z voľby štatutárneho zástupcu;
  • bc) originál alebo overenú kópiu menovania alebo poverenia štatutára;
  c. potvrdenie o zriadení bankového účtu, resp. kópiu aktuálneho výpisu bankového účtu, na ktorom musí byť ako vlastník účtu uvedený žiadateľ a číslo účtu v tvare IBAN.

Výpis z registra trestov právnických osôb žiadatelia nepredkladajú, doklad zabezpečí príslušný zamestnanec odboru finančného Úradu TSK.

V prípade, že úspešný žiadateľ ani v lehote do 45 kalendárnych dní od oznámenia o schválení dotácie predsedom TSK a pracovnou skupinou nepredloží všetky doklady podľa odseku 1 schválenie dotácie tomuto žiadateľovi stráca platnosť.

Ak žiadateľ do 30 kalendárnych dní odo dňa zaslania e-mailu s výzvou k podpisu zmluvy nedoručí podpísanú zmluvu na TSK, schválená dotácia, na základe ktorej bola vypracovaná písomná Zmluva o poskytnutí dotácie, stráca platnosť.

V prípade zmeny termínu realizácie akcie / projektu z objektívnych dôvodov (napr. nepriaznivé počasie, dôvody na strane dodávateľa, zhotoviteľa a pod.) je možné dodatkom k zmluve zmeniť lehotu v príslušnom kalendárnom roku, v ktorej možno použiť dotáciu a súvisiace ustanovenia zmluvy. O uzatvorenie dodatku je príjemca povinný požiadať písomne bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní po tom, ako sa dozvedel, že termín akcie / projektu nebude dodržaný.

Kontaktna osoba:

Ing. Jana Šuvarová

032 / 6555 620

jana.suvarova@tsk.sk

 

Pozri aj podmienky Vyúčtovania poskytnutej dotácie.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK