Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK

Žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK predkladajú vyplnené žiadosti v termíne od 1. januára najneskôr do 31. marca bežného roka (v prípade zasielania poštou rozhoduje dátum na podacej pečiatke pošty).

Dotáciu je možné poskytnúť na akciu/projekt, ktorý sa realizuje a ukončuje od 01.01 príslušného rozpočtového roku do 31.12. príslušného rozpočtového roku. Žiadateľ je povinný pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK postupovať v súlade s platným VZN.

Oprávnený žiadateľ je:

 • obec a mesto na území TSK alebo
 • právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ (majú pridelené IČO) so sídlom alebo miestom podnikania na území TSK, alebo ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť na území TSK,
 • iná obec, mesto alebo vyšší územný celok, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,
 • žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky platného VZN.

Na vypĺňanie žiadostí používajte prosím elektronický formulár TSK!

Elektronický formulár TSK (bez nutnosti použitia eID - elektronického občianskeho preukazu)

Tento formulár uľahčuje vyplnenie žiadosti a zároveň nevyžaduje použitie eID. Po vyplnení a elektronickom odoslaní formulára je potrebné ho vytlačiť, podpísať a spolu s povinnými prílohami zaslať poštou alebo doručiť do podateľne Úradu TSK.

Elektronický formulár na vyplnenie

Doplňujúce informácie

Rozhodovanie o dotácii podľa požadovanej výšky:

 • o dotácii do 1.500,- eur vrátane rozhoduje predseda TSK,
 • o dotácii nad túto čiastku do 4.050,- eur vrátane rozhoduje pracovná skupina menovaná predsedom TSK a schvaľuje ju predseda TSK.

Maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi je:

 • 50 % z celkového rozpočtu akcie/projektu, resp. 50 % zo skutočných vynaložených výdavkov na akciu/projekt, maximálne však do výšky 4 050,- eur,
 • 80 % z celkového rozpočtu akcie/projektu, resp. 80 % zo skutočných vynaložených výdavkov na akciu/projekt, maximálne však do výšky 4 050,- eur pre žiadateľa, ktorý žiada o dotáciu na:
  • účel zdravotno - humanitárnej starostlivosti,
  • voľnočasové, vzdelávacie, športové, kultúrne, sociálne aktivity zamerané výlučne na deti a mládež.

Dotácia môže byť poskytnutá tomu istému žiadateľovi len jedenkrát v kalendárnom roku.

Pre uzatvorenie zmluvy so žiadateľom na poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK je žiadateľ povinný po oznámení o schválení dotácie zaslaním informačného e-mailu predložiť TSK do 30. júna nasledovné doklady:

 1. originál alebo overenú kópiu dokladu o vzniku žiadateľa (ku dňu podania žiadosti nie starší ako 3 mesiace) - výpis z príslušného registra. Rozpočtová a príspevková organizácia predkladá potvrdenie od zriaďovateľa o existencii a právnej subjektivite a kópiu zriaďovacej listiny,

Poznámka: Ak je žiadateľom občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, organizácia s medzinárodným prvkom, iná organizácia (napr.: DHZ, JDS, SZZP) zapísaná v príslušnom registri pod svojim zriaďovateľom, právnická osoba,  fyzická osoba – podnikateľ alebo obec a mesto doklad nepredkladá.

 1. doklad preukazujúci oprávnené osoby konať v mene žiadateľa (kópiu platných stanov alebo štatútu vrátane dodatkov, zápisnice z voľby štatutárneho zástupcu, kópiu menovania alebo poverenia štatutára),

Poznámka: Ak z výpisu príslušného registra alebo potvrdenia od zriaďovateľa je zrejmý štatutárny zástupca a jeho vykonávaná funkcia, žiadateľ predkladá len kópiu platných stanov alebo štatútu vrátane dodatkov.

 1. aktuálne potvrdenie o zriadení bankového účtu, resp. kópiu aktuálneho výpisu bankového účtu, na ktorom musí byť ako vlastník účtu uvedený žiadateľ a číslo účtu v tvare IBAN.

V prípade, že úspešný žiadateľ ani v lehote do 30. júna príslušného rozpočtového roka nepredloží všetky doklady, schválenie dotácie tomuto žiadateľovi stráca platnosť!!!

V prípade zmeny termínu realizácie akcie/projektu z objektívnych dôvodov (napr. nepriaznivé počasie, dôvody na strane dodávateľa, zhotoviteľa a pod.) je možné dodatkom k zmluve zmeniť lehotu v príslušnom kalendárnom roku, v ktorej možno použiť dotáciu a súvisiace ustanovenia zmluvy. O uzatvorenie dodatku je príjemca povinný požiadať písomne bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní po tom, ako sa dozvedel, že termín akcie/projektu nebude dodržaný.

Zmena účelu akcie/projektu nie je prípustná!!!

Dotáciu nie je možné poskytnúť na:

 • úhradu miezd, platov a odmien (napr. z pracovnoprávnych vzťahov a z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru),
 • nákup alkoholických a tabakových výrobkov, stravy, občerstvenia, zvierat,
 • refundáciu bežných výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
 • úhrada záväzkov bežných výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
 • splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
 • úhradu nákladov na cestovné a stravné (netýka sa prepravného alebo dopravy vyúčtovaných na základe faktúry),
 • úhrada daní vrátane DPH, ak je žiadateľ o dotáciu platcom DPH,
 • úhrada bankových, správnych, súdnych, poštových a manipulačných poplatkov,
 • honoráre pre organizátorov akcie/projektu,
 • prevádzkové a režijné náklady spojené s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami žiadateľa,
 • náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi,
 • nie je možné kombinovať bežné výdavky a kapitálové výdavky,
 • úhrada iných záväzkov nesúvisiacich s akciou/projektom.

Propagácia

Prijímateľ dotácie je povinný v príslušných propagačných materiáloch, na oficiálnej webovej stránke, na všetkých pozvánkach a ostatných tlačovinách určených k danému projektu a na dobre viditeľnom mieste v priestoroch, kde sa projekt bude realizovať, uviesť: „Realizované s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja“.

Všetky informácie o používaní Erbu TSK vrátane Grafického dizajnu manuálu TSK – publicita.

Kontaktná osoba:

Ing. Mária Cyprianová Fabušová

maria.cyprianova_fabusova@tsk.sk

tel. č.: 032 / 6555 620

Pozri aj podmienky Vyúčtovania poskytnutej dotácie.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK