Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie informatiky

Zamestnanci:
Roman Fabian Správca i-SPIN
Mgr. Michal Hudák Referent oddelenia informatiky
Daniel Križko Informatik
Zuzana Sekerášová Informatik
Ondrej Šulek Informatik
Ing. Gabriel Vlk, PhD. manažér procesu projektového riadenia

Úlohy oddelenia:
 • zabezpečuje  inštaláciu a servis výpočtovej a  telekomunikačnej techniky, lokálnych a sieťových tlačiarní
 • v spolupráci s organizačnými útvarmi spracúva požiadavky a špecifikácie na riešenie projektov nových aplikácií, ich zmeny, doplnky, prípadne inováciu,
 • koordinuje budovanie a rekonštrukciu komplexného informačného systému TSK, informačných a telekomunikačných systémov OvZP,
 • zabezpečuje a zodpovedá za prevádzkyschopnosť inštalovanej výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky, počítačovej siete a komunikačných zariadení na pripojenie k internetu,
 • zabezpečuje evidenciu a dokumentáciu zariadení výpočtovej a telekomunikačnej techniky a udržuje ju aktuálnu
 • zodpovedá za vecnú správnosť fakturovaných tovarov, prác a služieb v  rámci pôsobnosti oddelenia
 • zabezpečuje koordináciu obchodných vzťahov s dodávateľmi v rámci pôsobnosti oddelenia
 • zabezpečuje technické podmienky zasadnutia zastupiteľstva,
 • zabezpečuje technické podmienky (ozvučenie, projekcia) pre akcie v kongresovej sále
 • zabezpečuje technické podmienky pre školenia v školiacej miestnosti
 • zabezpečuje vytváranie,  správu a evidenciu používateľských účtov v Active Directory, Teamware Office, Crystal Office, dochádzkovom systéme,  prístupovom systéme   pre zamestnancov TSK,
 • vykonáva komplexnú používateľskú podporu zamestnancom TSK,
 • zúčastňuje sa procesu obstarávania výpočtovej a telekomunikačnej techniky a technických zariadení, v spolupráci s organizačnými útvarmi zabezpečuje aktuálnosť webovej stránky TSK,
 • zabezpečuje administráciu webových sídiel TSK a OvZP, ktoré sú v správe TSK
 • vykonáva komplexnú používateľskú podporu redakčného systému pre zamestnancov TSK a OvZP
 • zabezpečuje vytváranie, správu a evidenciu používateľských účtov v redakčnom systéme pre zamestnancov TSK a OvZP
 • vykonáva školenia používateľov redakčného systému
 • zabezpečuje kontrolu podkladov pre zverejňovanie informácií na webovom sídle TSK tak, aby boli v súlade so štandardami pre informačné systémy verejnej správy
 • zabezpečuje kontrolu validity kódu stránok webových sídiel TSK a OvZP, ktoré sú v správe TSK
 • zabezpečuje a koordinuje spoluprácu s regionálnymi televíziami (TV relácie a reportáže)
 • vykonáva grafické práce pre jednotlivé odbory, hlavne príprava reprezentačných materiálov, bulletinov, logá, reklamné pútače
 • vykonáva spracovanie, úpravy videozáznamov pre potreby úradu TSK
 • zabezpečuje koordináciu prevádzky a servisu kamerového systému AB TSK
 • v rámci flotilovej zmluvy medzi telekomunikačným operátorom a TSK zabezpečuje zriadenie, odhlásenie, zmeny a prekládky telefónnych liniek podľa požiadaviek OvZP a kontrola telekomunikačných faktúr
 • zabezpečuje správu vnútornej mobilnej siete (Telekom mobilná VPN) na TSK a OvZP,  pevnej hlasovej siete (Telekom Voice VPN) a dátovej siete (VUC net) na ÚTSK a OvZP TSK.
 • koordinuje prevádzku, údržbu a  servis slaboprúdových, bezpečnostných a informačno-komunikačných technológií (IKT), najmä štruktúrované káblové rozvody, optické siete, snímače EPS, EDS, vnútorný rozhlas, projekcia, hlasovací systém, kamerový systém PTV (priemyselnej televízie s rekordérmi pre záznam videa), video vrátnikov, internet protokol (IPTV), projektory, televízie (plazmy, antény), set top boxy, čítacie jednotky SKV (systému kontroly vstupu snímačov bezkontaktných kariet), elektronické zámky, systém SED – čítacia jednotka bezdotykových kariet elektronického systému, telefóny, telefónne ústredne, VoIP – hlas cez internet, rozvody, počítače, systém ERO (evakuačného rozhlasu) v AB TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle platných zmlúv.
 • zabezpečuje zmluvné zaistenie optimálnych používateľských programov a racionálnu výmenu mobilných telefónnych prístrojov
 • vykonáva poradenskú činnosť pre zamestnancov úradu TSK pri používaní mobilných telefónov a pevných telekomunikačných liniek
 • vykonáva technickú správu pevných telekomunikačných liniek v administratívnej budove TSK
 • vykonáva administratívnu správu pevných hlasových a dátových telekomunikačných liniek na OvZP TSK
 • zastupuje TSK v  reklamačných konaniach a zabezpečuje opravy a servis mobilných telefónov a telefónnych aparátov pevnej siete TSK i OvZP TSK
 • zabezpečuje hospodárnosť pri využívaní telekomunikačných služieb
  • navrhuje zmeny Bezpečnostnej politiky TSK,
  • spracováva návrhy procedúr a smerníc súvisiacich s dodržiavaním zákona[1] a informačnej bezpečnosti a predkladá ich vedeniu TSK na schválenie,
  • vytvára plán zmien informačného systému (ďalej len „IS“), dáva ho schvaľovať vedeniu TSK,
  • pravidelne vykonáva audit IS TSK za účelom posúdenia súladu IS s platnou legislatívou a so systémom procedúr a smerníc TSK,
  • zodpovedá za informačnú bezpečnosť a bezpečnosť informačných systémov TSK,
  • organizuje pravidelné školenia zamestnancov TSK, ktorých účelom bude oboznamovanie s požiadavkami platnej legislatívy a informačnej bezpečnosti v súvislosti s IS TSK,
  • manažuje riziká pre oblasť informačnej bezpečnosti pričom zabezpečuje vykonanie riadnych a mimoriadnych analýz rizík vrátane periodického hodnotenia zraniteľnosti a navrhuje opatrenia a plány zvládania rizík,
  • posudzuje obsah zmlúv s tretími stranami z hľadiska informačnej bezpečnosti a požiadaviek príslušnej legislatívy.
  • v oblasti ochrany osobných údajov zabezpečuje a plní úlohy vyplývajúce z platnej legislatívy, koordinuje aplikáciu platnej legislatívy a vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov spracúvaných TSK.
  • vykonáva činnosť administrátora ekonomických informačných systémov SPIN a iSPIN,

[1] 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK