Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zariadenie núdzového bývania

§29 zákona 448/2008

 1. V zariadení núdzového bývania sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. g) zákona č. 448/2008
  1. poskytuje
   1. ubytovanie na určitý čas,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  2. utvárajú podmienky na
   1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
   2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
   3. upratovanie,
   4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
   5. záujmovú činnosť.
 2. Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. g), zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. To platí aj vtedy, ak fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. g) požiada zariadenie núdzového bývania o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na účely ochrany jej súkromia a rodinného života.
 3. Ak je to vhodné a účelné, sociálnu službu v zariadení núdzového bývania možno poskytovať aj oddelene len pre niektorú vybranú cieľovú skupinu z fyzických osôb uvedených v §2 ods. 2 písm. g).
 4. Zariadenie núdzového bývania môže poskytovať sociálne poradenstvo aj fyzickej osobe, ktorá spôsobila nepriaznivú sociálnu situáciu podľa §2 ods. 2 písm. g). Sociálne poradenstvo podľa prvej vety nemožno poskytovať v objekte zariadenia, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. g).

Nové Mesto nad Váhom

Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany
Zariadenie núdzového bývania, 1, 91633 Lúka
Zariadenie núdzového bývania | pobytová - ročná forma
 

Považská Bystrica

Mesto Považská Bystrica, SNP 1444
Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica, SNP 1444/35, 01701 Považská Bystrica
Zariadenie núdzového bývania | pobytová - ročná forma
 

Trenčín

LUNA, n. o.
utajená adresa, Trenčín
Zariadenie núdzového bývania | pobytová - ročná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK