Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Druhy sociálnych služieb

Rozlišujeme nasledujúce druhy sociálnych služieb:

 • sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v zariadeniach, ktorými sú:
  1. nocľaháreň,
  2. útulok,
  3. domov na pol ceste,
  4. nízkoprahové denné centrum,
  5. zariadenie núdzového bývania,
 • sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
  1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
  2. poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
  3. poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu,
 • sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:
  1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
  2. opatrovateľská služba,
  3. prepravná služba,
  4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
  5. tlmočnícka služba,
  6. sprostredkovanie tlmočníckej služby,
  7. sprostredkovanie osobnej asistencie,
  8. požičiavanie pomôcok,
 • sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú:
  1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
  2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií a
 • podporné služby, ktorými sú:
  1. odľahčovacia služba,
  2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,
  3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
  4. poskytovanie sociálnej služby v integračnom centre,
  5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
  6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni,
  7. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.

Uvedené sociálne služby možno účelne a vhodne spájať.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK