Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Opatrovateľská služba

§41 zákona 448/2008

 1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a
  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.
 2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
 3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
  1. ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
  2. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak,
  3. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
  4. ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
 4. Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe
  1. vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
  2. vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
  3. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.

Bazalka
Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Custodia, n. o.
Žilinský kraj
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Custodia, n. o.
Trenčiansky kraj
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Eduvis, n. o.
na území SR
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Mesto Bánovce nad Bebravou
obec: Bánovce nad Bebravou
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Mesto Bojnice
obec: Bojnice
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Mesto Brezová pod Bradlom
obec: Brezová pod Bradlom
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Mesto Dubnica nad Váhom
obec: Dubnica nad Váhom
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Mesto Handlová
obec: Handlová
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Mesto Ilava
obec: Ilava
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Mesto Nemšová
obec: Nemšová
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Mesto Nová Dubnica
obec: Nová Dubnica
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Mesto Nováky
obec: Nováky
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Mesto Partizánske
obec: Partizánske
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Mesto Považská Bystrica
obec: Považská Bystrica
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Mesto Prievidza
obec: Prievidza
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Mesto Púchov
obec: Púchov
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Mesto Stará Turá
obec: Stará Turá
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Mesto Trenčianske Teplice
obec: Trenčianske Teplice
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Adamovské Kochanovce
obec: Adamovské Kochanovce
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Beluša
obec: Beluša
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Bobot
obec: Bobot
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Bohunice
obec: Bohunice
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Bolešov
obec: Bolešov
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Borčice
obec: Borčice
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Bošany
obec: Bošany
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Brunovce
obec: Brunovce
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Bystričany
obec: Bystričany
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Cigeľ
obec: Cigeľ
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Čachtice
obec: Čachtice
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Čereňany
obec: Čereňany
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Červený Kameň
obec: Červený Kameň
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Diviacka Nová Ves
obec: Diviacka Nová Ves
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Diviaky nad Nitricou
obec: Diviaky nad Nitricou
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Dohňany
obec: Dohňany
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Dolná Poruba
obec: Dolná Poruba
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Dolné Kočkovce
obec: Dolné Kočkovce
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Dolné Naštice
obec: Dolné Naštice
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Dolné Vestenice
obec: Dolné Vestenice
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Dubodiel
obec: Dubodiel
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Dulov
obec: Dulov
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Horná Poruba
obec: Horná Poruba
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Horná Súča
obec: Horná Súča
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Horná Ves
obec: Horná Ves
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Horné Srnie
obec: Horné Srnie
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Hradište
obec: Hradište
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Hrašné
obec: Hrašné
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Chocholná-Velčice
obec: Chocholná-Velčice
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Chrenovec - Brusno
obec: Chrenovec-Brusno
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Ivanovce
obec: Ivanovce
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Jalovec
obec: Jalovec
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Jasenica
obec: Bodiná, Čelkova Lehota, Dolná Mariková, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Hatné, Horná Mariková, Horný Lieskov, Jasenica, Klieština, Malé Lednice, Papradno, Plevník-Drienové, Počarová, Podskalie, Prečín, Pružina, Sádočné, Stupné, Udiča, Vrchteplá, Brvnište, Záskalie
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Kameničany
obec: Kameničany
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Kanianka
obec: Kanianka
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Kľačno
obec: Kľačno
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Kocurany
obec: Kocurany
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Kočovce
obec: Kočovce
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Kostolec
obec: Kostolec
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Kostolná - Záriečie
obec: Kostolná-Záriečie
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Kostolná Ves
obec: Kostolná Ves
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Kostolné
obec: Kostolné
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Koš
obec: Koš
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Košeca
obec: Košeca
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Košecké Podhradie
obec: Košecké Podhradie
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Krásna Ves
obec: Krásna Ves
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Krivosúd-Bodovka
obec: Krivosúd-Bodovka
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Ladce
obec: Ladce
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Lazany
obec: Lazany
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Lazy pod Makytou
obec: Lazy pod Makytou
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Lehota pod Vtáčnikom
obec: Lehota pod Vtáčnikom
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Liešťany
obec: Liešťany
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Lipník
obec: Lipník
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Lúky
obec: Lúky
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Lysá pod Makytou
obec: Lysá pod Makytou
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Malá Čausa
obec: Malá Čausa
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Malé Hoste
obec: Malé Hoste
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Malé Kršteňany
obec: Malé Kršteňany
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Malinová
obec: Malinová
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Melčice - Lieskové
obec: Melčice-Lieskové
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Mestečko
obec: Mestečko
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Mníchova Lehota
obec: Mníchova Lehota
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Nadlice
obec: Nadlice
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Nedašovce
obec: Nedašovce
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Nedožery-Brezany
obec: Nedožery-Brezany
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Neporadza
obec: Neporadza
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Nimnica
obec: Nimnica
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Nitrianske Pravno
obec: Nitrianske Pravno
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Nitrianske Rudno
obec: Nitrianske Rudno
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Omšenie
obec: Omšenie
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Opatovce
obec: Opatovce
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Opatovce nad Nitrou
obec: Opatovce nad Nitrou
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Oslany
obec: Oslany
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Pečeňany
obec: Pečeňany
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Podhradie
obec: Podhradie
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Podkylava
obec: Podkylava
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Podolie
obec: Podolie
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Poluvsie
obec: Poluvsie
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Poruba
obec: Poruba
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Pravenec
obec: Pravenec
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Pravotice
obec: Pravotice
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Pruské
obec: Pruské
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Ráztočno
obec: Ráztočno
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Sebedražie
obec: Sebedražie
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Seč
obec: Seč
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Skačany
obec: Skačany
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Slavnica
obec: Slavnica
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Streženice
obec: Streženice
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Šišov
obec: Šišov
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Trenčianska Teplá
obec: Trenčianska Teplá
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Trenčianska Turná
obec: Trenčianska Turná
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Trenčianske Jastrabie
obec: Trenčianske Jastrabie
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Trenčianske Mitice
obec: Trenčianske Mitice
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Trenčianske Stankovce
obec: Trenčianske Stankovce
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Tuchyňa
obec: Tuchyňa
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Tužina
obec: Tužina
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Uhrovec
obec: Uhrovec
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Valaská Belá
obec: Valaská Belá
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Veľká Čausa
obec: Veľká Čausa
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Veľká Hradná
obec: Veľká Hradná
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Veľké Kršteňany
obec: Veľké Kršteňany
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Veľké Uherce
obec: Veľké Uherce
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Veľký Klíž
obec: Veľký Klíž
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Vydrná
obec: Vydrná
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Zamarovce
obec: Zamarovce
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Záriečie
obec: Záriečie
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Zemianske Kostoľany
obec: Zemianske Kostoľany
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Zlatníky
obec: Zlatníky
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Obec Zliechov
obec: Zliechov
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
OPATRÍME VÁS n. o.
na území SR
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
PE - ES, n. o.
okres: Prievidza
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Silver generation n. o.
Trenčiansky kraj
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Silver generation n. o.
Žilinský kraj
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.
obec: Trenčín
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Spoločná úradovňa samosprávy, n. o.; SÚS n. o.
obec: Nové Mesto nad Váhom
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
StarDo,n.o.
na území SR
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
StarDOS n.o.
na území SR
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Sv. Lujza, n. o.
okres: Prievidza
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
SÝKORKA n. o.
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Účelové zariadenie cirkvi BÉTEL Vrbovce
obec: Vrbovce
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA"
obec: Myjava
Opatrovateľská služba | terénna forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK