Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zariadenie podporovaného bývania

§34 zákona 448/2008

 1. V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
 2. Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v prvom odseku pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008.
 3. Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad.
 4. V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu
  1. poskytuje
   1. ubytovanie,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  2. utvárajú podmienky na
   1. prípravu stravy,
   2. upratovanie,
   3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
  3. vykonáva sociálna rehabilitácia.
 5. Sociálna služba v zariadení podporovaného bývania sa poskytuje v bytovej budove najviac pre
  • šesť prijímateľov sociálnej služby v jednej bytovej jednotke a
  • dvanásť prijímateľov sociálnej služby vo viacerých bytových jednotkách so spoločným hlavným vstupom k týmto bytovým jednotkám z verejnej komunikácie.

Nové Mesto nad Váhom

Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca, Nová Bošáca 68
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca, Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca
Zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 

Považská Bystrica

Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ, Stupné 2
Centrum sociálnch služieb - NÁDEJ, Stupné 2, 01812 Stupné
Zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 

Prievidza

Centrum sociálnych služieb - Bôrik (CSS - Bôrik), Žltá 319
Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
Zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 

Trenčín

Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134
Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134/10, 91108 Trenčín
Zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK