Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Tlmočnícka služba

§44 zákona 448/2008

 1. Tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie podľa odseku 3.
 2. Tlmočníckou službou sa poskytuje tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie.
 3. Fyzická osoba je odkázaná na
  1. tlmočenie v posunkovej reči, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť a jej komunikačným prostriedkom je posunková reč,
  2. artikulačné tlmočenie, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú po osvojení si reči alebo pred jej osvojením a neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých najmä posunkovú reč, posunkovanú slovenčinu, alebo
  3. taktilné tlmočenie, ak je hluchoslepá a má vrodené alebo získané postihnutie dvoch zmyslových orgánov, ktoré pre komunikáciu so spoločnosťou vyžadujú špecifický komunikačný systém viazaný na stupeň straty sluchu a stupeň straty zraku.
 4. Fyzickej osobe podľa odseku 3 písm. a) a b) možno tlmočnícku službu poskytnúť aj formou online tlmočenia alebo simultánneho prepisu hovorenej reči.
 5. Fyzická osoba preukazuje zdravotné postihnutie uvedené v odseku 3 potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Centrum bezbariérovej komunikácie
Trenčiansky kraj
Tlmočnícka služba | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) forma
 
Ing. Jaroslav Smatana
Trenčiansky kraj
Tlmočnícka služba | terénna forma
 
Krajské centrum ANEPS Trenčín n. o.
Trenčiansky kraj
Tlmočnícka služba | terénna forma
 
Krajské centrum ANEPS Trenčín n. o.
Trenčiansky kraj
Tlmočnícka služba | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) forma
 

Považská Bystrica

Ing. Jaroslav Smatana, Partizánska 1131
Partizánska 1131/51, 01701 Považská Bystrica
Tlmočnícka služba | ambulantná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK