Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výročná správa za rok 2012

Vážení spoluobčania

Ekonomické prostredie SR je neustále ovplyvňované pokračujúcim vývojom hospodárskej krízy. Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu celého roka vyvíjal maximálne úsilie pre zabezpečenie finančnej stability kraja. V roku 2012 nastalo čiastočné zlepšenie vo vývoji verejných financií SR, čo ovplyvnilo stabilitu finančného sektora a spolu s pokračujúcou konsolidáciou prispelo k zvyšovaniu odolnosti Slovenskej republiky voči externým negatívnym vplyvom.

Medzinárodná ratingová agentúra Moody's Investors Service potvrdila Trenčianskemu samosprávnemu kraju za rok 2012 národný rating na úrovni Aa2.sk a medzinárodný rating na úrovni Baa2 s pozitívnym výhľadom.

Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2012 zlepšil svoju prevádzkovú výkonnosť. Hrubý prevádzkový výsledok dosiahol 5% prevádzkových príjmov, v porovnaní s dvojpercentnou úrovňou v predchádzajúcom roku. Aj keď boli prevádzkové prebytky TSK v roku 2012 len mierne, investičné priority kraja predovšetkým v oblasti projektov spolufinancovaných centrálnou vládou a EÚ vylepšili schopnosť TSK samofinancovať svoje kapitálové výdavky. V roku 2012 dosiahli kapitálové výdavky kraja 17% celkových výdavkov, čo presahuje priemer krajských samospráv na úrovni 12%. Likvidita Trenčianskeho samosprávneho kraja je aj naďalej obmedzená, aj keď vďaka dobrej predvídateľnosti príjmov a výdavkov bola zatiaľ vždy dostačujúca na krytie prevádzkových potrieb kraja.

Okrem zlepšenia prevádzkovej výkonnosti bol rok 2012 pre Trenčiansky samosprávny kraj ďalším rokom úspešnej implementácie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. V rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 boli ukončené dva významné investičné projekty "Rekonštrukcia cesty č.III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR) – Javorníky (ČR)" a "Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny" a v rámci cestnej infraštruktúry prebiehala rekonštrukcia ďalších ciest. Pokračovala aj najdôležitejšia projektová aktivita na zachovaní kultúrneho dedičstva "Rekonštrukcia objektu Kasární Trenčianskeho hradu.

Vplyv na celkové dianie v kraji s dopadom na ekonomiku mali štrajky pedagogických a nepedagogických zamestnancov v druhej polovici roka 2012 za systémové riešenia kritickej situácie vo financovaní a odmeňovaní v rezorte školstva a legislatívne zmeny v rezorte zdravotníctva upravujúce zvýšenie miezd lekárov.

Aj za tejto nie ľahkej situácie sme sa snažili spoločne pokračovať v ceste za postupným zvyšovaním konkurencieschopnosti a atraktivity nášho krásneho regiónu pre návštevníkov, investorov, ale predovšetkým pre jeho obyvateľov.

Verím, že výročná správa bude pre Vás zaujímavým a užitočným prameňom informácií a podá Vám základnú predstavu o práci krajskej samosprávy v uplynulom období.

MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK