Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

OP Integrovaná infrašruktúra

loga OPII uvodna stranka

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) bol schválený Európskou komisiou dňa 28.10.2014. OPII predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020. Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania.

Za implementáciu OPII je z pozície Riadiaceho orgánu zodpovedné Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Pozícia Sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť je v pôsobnosti Ministerstva  investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Funkciu Sprostredkovateľského orgánu pre prioritné osi 9 až12 vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR a  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

PRIORITNÁ OS 1: Železničná infraštruktúra(TEN-T CORE)a obnova  mobilných prostriedkov

PRIORITNÁ OS 2: Cestná infraštruktúra (TEN-T)

PRIORITNÁ OS 3: Verejná osobná doprava

PRIORITNÁ OS 4: Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)

PRIORITNÁ OS 5: Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov

PRIORITNÁ OS 6: Cestná infraštruktúra(mimo TEN-T CORE)

PRIORITNÁ OS 7: Informačná spoločnosť

PRIORITNÁ OS 8: Technická pomoc

PRIORITNÁ OS 9: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

PRIORITNÁ OS 10: Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

PRIORITNÁ OS 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

PRIORITNÁ OS 12: Posilnenie konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

PRIORITNÁ OS 13:Technická pomoc VaI

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK