Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XIV zasadnuti Z TSK priloha (2 súbory)

04 Sprava o kontrole vybav staznosti a peticii na U TSK za II polrok 2018 (1 súbor)

05 Sprava o vysledkoch kontr cinnosti UHK TSK za rok 2018 priloha c 1 (2 súbory)

06a Navrh na schval zriad vec bremena na pozemku reg C parc c 859 2 ku Otrhanky v prospech Obce Otrhanky (4 súbory)

06b Navrh na schval zriad vec bremena na poz reg C parc c 756 1 ku Hanzlikova v prospech RONARIS sro TN (4 súbory)

06c Navrh na schval zriad vec bremena na poz reg C parc c 1681 ku NMnV v prospech Zapadosl distr as BA (5 súborov)

06d Navrh na rozhodn o prebyt a na schval predaja nehnut majetku TSK poz ku Otrhanky v prospech Obce Otrhanky (6 súborov)

06e Navrh na rozhodn o prebyt a na schval zameny nehnut majetku TSK poz ku Opatova s poz Rimskokat cirkvi (3 súbory)

06f Navrh na schval odpisania nevymoz pohladavok v zmysle Cl 33 ods 1 bod 1 2 pism e Zasad hospo s maj TSK (2 súbory)

06g Navrh na schval nadobudn vlastnic prava k nehnut od Trencian univerzity A Dubceka v TN (4 súbory)

06h Navrh na schval prevodu prebyt nehnut majetku poz reg C parc c 3946 89 ku PD z dovodu hodneho osob zretela (5 súborov)

06i Navrh na schval prevodu prebyt nehnut majetku dielne a soc zriad Chemikov 8 Novaky z dovodu hodneho os zretela (4 súbory)

06j Navrh na schval prevodu prebyt nehnut majetku domov dochodcov a COV ku Vysehradne z dov hodneho os zretela (3 súbory)

06k Navrh na schval zameny nehnut majetku TSK v ku Strezenice ako pripad hodny os zretela (5 súborov)

06l Navrh na zmenu Uznes c 133 2018 zo dna 24 09 2018 (2 súbory)

06m Navrh na schval nadobudnutia vlastn prava k nehnutel od spol PARI sro (3 súbory)

06n Navrh na schval zameny nehnut majetku TSK ku PU s Mestom Puchov (3 súbory)

07 Navrh na schval Dodatku c 3 k Zasadam hospod s majetkom TSK (6 súborov)

08a Navrh na schval VZN TSK c 15 2019 kt sa rusi Gym I Bellu Lipova 15 Handlova (3 súbory)

08b Navrh na schval VZN TSK c 16 2019 kt sa rusi SS Rastislavova 332 Novaky (3 súbory)

08c Navrh na schval VZN TSK c 17 2019 kt sa rusi Skolska jedalen Janosikova 4 NMnV (3 súbory)

08d Navrh na schval VZN TSK c 18 2019 kt sa rusi Skolska jedalen T Vansovej 32 Prievidza (3 súbory)

08e Navrh na schval VZN TSK c 19 2019 kt sa zriaduje Vydajna sk jedalen F Madvu 2 Prievidza (3 súbory)

08f Navrh na schval Dodatku c 5 k ZL OA Jesenskeho 259 6 PB (3 súbory)

09 Navrh na delegovanie zastupcov TSK do Rady skoly pri SOS strojnickej Partizanska cesta 76 BnB (2 súbory)

10 Navrh na delegovanie zastupcu TSK do Uzemnej sk rady Trencin K dolnej stanici 7282 20A Trencin (2 súbory)

11a Navrh na schval Dodatku c 6 k ZL CSS Kolonka J Smreka 486 Puchov Kolonka (3 súbory)

11b Navrh na schval Dodatku c 6 k ZL CSS Jesienka Staromyjavska 77 Myjava (3 súbory)

12 Informacia o zriadeni a zamerani cinnosti Pracovnej skupiny pre zdravotnictvo (2 súbory)

13 Navrh na zmenu uzn Z TSK c 207 2019 zo zasadn 28 1 2019 ozdravne plany nem v ZP TSK (2 súbory)

14a Navrh proj na schval pod ziadosti o nenavr fin prispevok v ramci pror INTERREG s nazvom Vzdelavani bez hranic GYM PE (3 súbory)

14b Navrh proj na schval pod ziadosti o nenavr fin prispevok v ramci progr INTERREG Gymnazium Puchov (3 súbory)

14c Navrh proj na schval pod ziadosti o nenavr fin prispevok v ramci progr INTERREG SOS Pruske (3 súbory)

14d Navrh proj na schval pod ziadosti oo nenavr fin prispevok v ramci progr INTERREG SOS strojnicka PB (3 súbory)

14e Navrh proj na schval pod ziadosti o nenavr fin prispevok v ramci progr INTERREG SOS Handlova (3 súbory)

14f Navrh proj na schval pod ziadosti o nenavr fin prispevok v ramci progr INTERREG SPS Myjava (3 súbory)

14g Navrh proj na schval pod ziadosti o nenavr fin prispevok v ramci programu INTERREG SPS NMnV (3 súbory)

14h Navrh proj na schval pod ziadosti o nenavr fin prispevok v ramci programu INTERREG SUS Trencin (3 súbory)

14i Navrh proj na schval pod ziadosti o nenavr fin prispevok z Fondu malych projektov v ramci prog INTERREG SPS MY (3 súbory)

14j Navrh proj na schval pod ziadosti o nenavr fin prispevok z Fondu malych proj v ramci prog INTERREG CSS Nadej D Lieskov (3 súbory)

Zápisnica zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK 25.3.2019 PDF 714,72 kB

Materiály na XV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK ZIP 79,98 MB

Pozvánka na XV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 497,8 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK