Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXIX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2021

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XXVIII zasadnuti ZTSK (2 súbory)

04 Navrh Planu kontrolnej cinnosti UHK TSK na obdobie jul december 2021 (2 súbory)

05 Informacia o vysledku kontroly NKU SR na Urade TSK a prijatych opatreniach (4 súbory)

06a Navrh na schval najmu nebyt priestorov v budove skola na pozemku parc KN C c 32382 PE pripad HOZ (2 súbory)

06b Navrh na rozhod o neupotrebit a vyradeni maj TSK v sprave SC TSK Brnianska 3 TN z evid formou fyz likvid (4 súbory)

06c Navrh na schval nadobudnutia prava vecneho bremena k pozemku v k u DnV od vlastnika SR spravca MVSR (4 súbory)

06d Navrh na schval prevodu prebytoc nehnut majetku nachadzajuceho sa v k u PD zapisaneho na LV c 11866 (8 súborov)

06f Navrh na schval prebytoc sposobu prevodu a predaja nehnut maj pozem registra C Beckov v prospech ORAVING REAL Namestovo (5 súborov)

06e Navrh na schval prevodu prebytoc nehnut majetku nachadzajuceho sa v k u Handlova zapis na LV c 2708 (6 súborov)

06g Navrh na schval prebytoc sposobu prevodu a zameny nehnut maj vo vlastnictve TSK s pozem vo vlastn Kocovce k u Beckov (5 súborov)

06h Navrh na schval zriadenia vec bremena na pozem reg E a reg C k u PB v prospech PVS PB (4 súbory)

06i Navrh na schval zriad vec bremena na pozemku reg C parc 704 1 k u Zem Lieskove v prospech Ing J R a M R rod B (4 súbory)

06j Navrh na schval zriad vec brem na pozemku Trenc Jastrabie v prospech SPP distribucia a s BA (4 súbory)

06k Navrh schval jednoraz nahrady za zriad zakon vec bremena na pozemku reg C TrenЯ Jastrabie v prospech ZSD BA (4 súbory)

06l Navrh na vyrad maj z evid formou fyzickej likvidacie RD supis c 93 v k u Chocholna Velcice (6 súborov)

06m Navrh na vyrad maj z evid formou fyzickej likvidacie sklad supis c 2915 v k u TN (4 súbory)

06n Navrh na schval nadobud vlastnic prava k nehnutelnosti od spolocnosti Matador Real Estate s r o PU (4 súbory)

07b Navrh na schval odpisu nevymozit pohlad Zasad hospodarenia s maj TSK (4 súbory)

07a Navrh na schval odpisu nevymozit pohlad TSK voci Rozvojovej agenture TSK nezisk organizacia v likvid TN (9 súborov)

08 Sprava o nahrade preukaz straty za zrealizov sluzby vo verej zaujme v PAD za rok 2020 zmluv dopravcom (3 súbory)

09a Navrh Zaverecneho uctu TSK za r 2020 (3 súbory)

09b Stanovisko HK TSK k navrhu Zaverecneho uctu TSK za rok 2020 (2 súbory)

10 Navrh na Zmenu Rozpoctu TSK na r 2021-2023 (1 zmena) (3 súbory)

11a Navrh na schval Dodatku c 2 k Zriadov listine SZS Prievidza so sidlom Vinohradnicka 8 Prievidza (3 súbory)

11b Navrh na schval Dodatku c 6 k ZL CSS AVE ul sportovcov 671 23 01841 Dubnica nV (3 súbory)

12 Koncepcia rozvoja prace s mladezou v TSK do roku 2028 (3 súbory)

13a Navrh proj na schval pod ziadosti o NFP v ramci prog INTERREG Zlep a info dist a online vzdel na stred Vv instituciach Gym PD (3 súbory)

13b Navrh projektu na schval pod ziadosti o nenav FP v ramci prog INTERREG s nazvom Mysliet Tvorit Spoluprac Gym PU (3 súbory)

13c Navrh projektu na schval pod ziadosti o nenav FP v ramci prog INTERREG s nazvom Mysliet Tvorit Spoluprac Spoj skola PU (3 súbory)

13d Navrh proj na schval pod ziadosti o nenav FP v ramci prog INTERREG s nazvom E-learning-vzdel bez hranic ve 21 stor Gym PB (3 súbory)

13e Navrh proj na schval pod ziadosti o nenav FP v ramci prog INTERREG s nazvom Spolecne on-line Opava a Pruske SOS Pruske (3 súbory)

13f Navrh proj na schval pod ziadosti o nenav FP v ramci prog INTERREG s nazvom Zvysov kvality tech odborov uzkou spolup partner skol SOS PB (3 súbory)

13h Navrh proj na schval pod ziadosti o nenav FP v ramci prog INTERREG s nazvom Prakticke vyucov ve virtual svete v cezhran spolup SPS NMnV (3 súbory)

13g Navrh proj na schval pod ziadosti o nenav FP v ramci prog INTERREG s nazvom 3D vizualiz a spolocna vyuka SPS MY (3 súbory)

13i Navrh proj na schval pod ziadosti o nenav FP v ramci programu INTERREG s nazvom Tradicie v 21 stor SUP TN (3 súbory)

13k Navrh proj na schval pod ziadosti o nenav FP Norske granty 2014-2021 s nazvom Zelena EU nasa zelena skola Gym PE (3 súbory)

13j Navrh proj na schval pod ziadosti o nenav FP v ramci prog INTERREG s nazvom Online vzdelav a inov vzdelav programu zdrav oboru SZS Zlin PD (3 súbory)

14 Navrh Planu cinnosti zasadnuti ZTSK na II polrok 2021 (3 súbory)

Materiály na XXIX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2021 ZIP 103,09 MB

Pozvánka na XXIX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 10.5.2021 PDF 550,05 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK