Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2020

04 Navrh Planu kontrolnej cinnosti UHK TSK na obdobie januar jun 2021 (2 súbory)

02 Sprava z kontroly plnenie uzneseni prijatych na XXV zasadnuti ZTSK (2 súbory)

05b Navrh na schval prebytocnosti sposobu prevodu a predaj NM pozemku Castkovce v prospech Obce Castkovce (5 súborov)

05a Navrh na udelenie suhlasu so zverenim majetku TSK do spravy SZS Vinohradnicka 8 PD (4 súbory)

05c Navrh na schval prebyt sposobu prevodu a predaja NM pozemkov reg C p c 3983 2 3983 3 k u Tren Jastrabie v prospech Obce TJ (5 súborov)

05d Navrh na schval prebyt sposobu prevodu a predaja NM pozemku reg C parc c 385 5 k u Velke Bosany v prospech Slovnaft BA (6 súborov)

05f Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C parc c 747 k u Zemian Lieskove v prospech R L a K L rod B (4 súbory)

05e Navrh na schval zriad VB na pozemku reg E parc c 2682 1 k u Kubra v prospech ZSD BA (4 súbory)

05g Navrh na schval zriad VB v k u NMnV v prospech ZSD Culenova BA (8 súborov)

05h Navrh na schval zriad VB v k u Zlatovce v prospech ZSD Culenova BA (7 súborov)

05i Navrh na schval ZTSK c 354 2019 zo dna 23 9 2019 zriadenie VB v k u TN v prospech spoloc Matusova sro TN (4 súbory)

05j Navrh na rozhod o prebyt a na schval zameny NM TSK v k u IL s Mestom IL ako pripad hodny osobit zretela (12 súborov)

05k Navrh na schval nadobud vlastn prava k nehnut od spolocnosti PARI sro PU (4 súbory)

05l Navrh na schval najmu nebyt priestorov v NsP PB z dovodu hodneho osobit zretela (5 súborov)

07 Navrh na schval VZN TSK c 352020 ktorym sa meni VZN c 27 2016 o poskytov grantov na podporu envirom projektov na uzemi TSK (3 súbory)

06 Navrh na schval VZN TSK c 34 2020 ktorým sa meni a doplna VZN 2 2018 o poskyt soc sl v zriadenych TSK (3 súbory)

08 Navrh na schval VZN TSK c 36 2020 o poskyt dotacii z rozpoctu TSK (6 súborov)

09a Navrh Rozpoctu TSK na roky 2021-2023 (3 súbory)

09b Stanovisko HK TSK k navrhu Rozpoctu TSK na r 2021 2023 (2 súbory)

10 Navrh Planu suvislych oprav ciest II III triedy TSK dodavatelskym sposobom na rok 2021 (3 súbory)

12 Navrh na schval Zmluvy o spolupraci pri zabezpec prepravy cestujucich na uzemi mesta PE spojmi PAD (5 súborov)

11 Plan udrzatelnej mobility TSK (2 súbory)

13a Navrh na schval Dodatku c 6 k Zriadov listine CSS Bystrican PB Zakvasov 1935 453 (3 súbory)

13b Navrh na schval Dodatku c 4 k Zriadov listine CSS DEMY Biskupicka 46 TN (3 súbory)

13c Navrh na schval Dodatku c 4 k Zriadov listine Domov soc sluzieb Adam Kochanovce (3 súbory)

13d Navrh na schval Dodatku c 5 k Zriadov listine CSS Domov Javorina Bzince pod Javorinou (3 súbory)

13e Navrh na schval Dodatku c 4 k Zriadov listine CSS LIPA Kostolna Zariecie (3 súbory)

13g Navrh na schval Dodatku c 5 k Zriadov listine CSS Nova Bosaca 91308 Nova Bosaca (3 súbory)

13h Navrh na schval Dodatku c 4 k Zriadov listine DSS PU Nosice 02001 PU Nosice 57 (3 súbory)

13f Navrh na schval Dodatku c 5 k Zriadov listine CSS Lipovec ul Skolska 806 3 Horne Srnie (3 súbory)

13i Navrh na schval Dodatku c 3 k Zriadov listine DSS Zemianske Podhradie 91307 Zemian Podhradie 4 (3 súbory)

13j Navrh na schval Dodatku c 3 k Zriadov listine HUMANITY CSP PD cast Velka Lehotka (3 súbory)

13k Navrh na schval Dodatku c 7 k Zriadov listine CSS DOMINO Veterna c 11 PD (3 súbory)

13l Navrh na schval Dodatku c 4 k Zriadov listine CSS NADEJ Dolny Lieskov (3 súbory)

14a Navrh na delegov zastupcov TSK Rady skoly pri Gym V B Nedozerskeho MS PD so sidlom MS PD (2 súbory)

14b Navrh na delegov zastupcov TSK do RS pri SZS Skolska 230 PB so sidlom Skolska 230 PB (2 súbory)

14c Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skolskych zariad pri KCVC Pod Sokolicami TN so sidlom Pod Sokolicami TN (2 súbory)

14e Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri SOS T Vansovej 32 PD so sidlom T Vansovej PD (2 súbory)

14f Navrh na delegovanie zastupcov TSK do Rady skoly pri SOS PB so sidlom Ul slov partizanov PB (2 súbory)

14d Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady školy pri SOSOaS Nabrezie J Kalinčiaka PD so sidlom PD (2 súbory)

15 Navrh na udelenie Ceny TSK za rok 2020 (4 súbory)

16 Aktualizacia Programu hospodarskeho a socialneho rozvoja TSK 2013-2023 (12 súborov)

17 Aktualizacia Zasobnika projekt zamerov TSK na obdobie 2021 2023 (8 súborov)

18b Navrh na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP s nazvom Zlepsenie cyklist infrastruk 1 etapa PE Simovany (3 súbory)

18a Navrh na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP Zlepsenie cyklistic infrastr. v TSK cast 7 usek PB hranica ZSK (3 súbory)

18d Navrh projektu na schval podania ziadosti o poskyt dotacie na podporu budov VPENS Vystavba NS NO realizov TSK (3 súbory)

18c Navrh projektu na schval podania ziadosti o poskyt dotacie na podporu budov verejne Vystavba NS v TN SSS TN (3 súbory)

19 Navrh na vyrad projektovych dokument evid na ucte 042 obstaranie DM ako zmarenych investicii a nasledne vyrad z uctov evidencie (2 súbory)

18e Navrh projektu na schval podania ziadosti o poskyt dotacie na podporu budov VPENS Vystavba NS v Strezeniciach realizov SCTSK (3 súbory)

20 Navrh na menovanie predsedov dozornych organov nemocnic v zriadovatelskej posobnosti TSK (2 súbory)

21 Navrh Planu cinnosti zasadnuti ZTSK na I polrok 2021 (3 súbory)

Materiály na XXVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK ZIP 104,3 MB

Pozvánka na XXVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 486,83 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK