Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXXIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2021

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XXXII zasadnuti ZTSK (2 súbory)

04 Navrh Planu kontrol cinn UHK TSK na obdobie januar jun 2022 (2 súbory)

05a Navrh na schval zriadenia VB na pozemku registra C parc 222 1 a 222 2 Rakoluby v prospech ZSD BA (4 súbory)

05b Navrh na schval zriad VB na pozemku reg E parc c 751 2 Horka nV v prospech ZSD BA (4 súbory)

05c Navrh ma schval zriad VB na pozemku reg C parc 1174 3 Trenc Biskupice v prospech ZSD BA (4 súbory)

05d Navrh na schval zriad VB na pozemku reg 1174 3 Tr Biskupice v prosp M K a manz L K rod S (4 súbory)

05e Navrh na schval jednoraz nahrady za zriad zakon VB na pozem reg C 3556 1 Velke Uherce v prosp ZSD BA (4 súbory)

05f Navrh na schval jdenoraz nahrady za zriad zakon VB na pozem reg C 1174 2 Tr Biskupice v prospech ZSD BA (4 súbory)

05g Navrh na schval jednoraz nahrady za zriad zakon VB na pozem reg E k u Lubina v prospech ZSD BA (4 súbory)

05h Navrh na schval prebytoc a najmu casti NM pozemku parc reg C Hanzlikova z dovodu hodneho osob zretela (6 súborov)

05i Navrh na zmenu uznesenia ZTSK 638 2021 zo dna 22 03 2021 Zamenna zml uzatvor medzi TSK a Mestom BnB (4 súbory)

05j Navrh na schval prevodu prebytoc nehnut maj pozemok reg C v k u Adamov Kochanovce z dovodu HOZ (11 súborov)

05k Navrh na schval prebytoc a prevodu NM spoluvlast podielu k pozemku v obci Modrova (5 súborov)

05l Navrh na schval prebytoc sposobu prevodu NM pozemok v obci Zubak a sutaznych podmienok obch verej sutaze (9 súborov)

05m Navrh na rozhod o zvereni NM TSK stavby Rekonstruk cesty c II 579 Hradiste PE do spravy spravcu SC TSK (3 súbory)

06 Navrh na schval odpisu nevymozit pohl SOS strojnic v BnB voci VAB a s v konkurze CSS Borik voci M S a CSS Juh voci J F (3 súbory)

08 Navrh na schval predlz platnosti dokum Koncepcia rozvoja soc sl TSK a jeho aktualiz Koncep rozvoja soc sl TSK (2 súbory)

07 Navrh na poskyt fin prispevku obciam TSK postihnutych povodnami v r 2021 (3 súbory)

09 Navrh na schval VZN TSK 38 2021 o podmien poskyt fin prisp na vykonav opatreni soc prav ochrany deti a soc kurately (5 súborov)

10 Navrh na schval VZN TSK 39 2021 o poskytov grantov na podporu environment projektov na uzemi TSK (3 súbory)

11a Navrh rozpoctu TSK na roky 2022 2024 (3 súbory)

11b Stanovisko HK TSK k navrhu Rozpoctu TSK na rok 2022 2024 (2 súbory)

12 Navrh Planu suvislych oprav ciest II a III triedy TSK dodavatelskym sposobom na rok 2022 (3 súbory)

13 Info o vysled kontroly NKU SR na U TSK rekons opravy a udrzba most objektov na cestach II a III tr (4 súbory)

14a Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri SOS obchodu a sl Piestanska NMnV so sidlom Piestanska NMnV (2 súbory)

14b Navrh na deleg zastupcov TSK do Rady skoly pri SPSS EB Stanicna 4 TN so sidlom Stanicna 4 Trencin (2 súbory)

15 Navrh na udelenie Ceny TSK za rok 2021 (4 súbory)

16 Navrh na poskyt fin prisp Mestu TN v suvislosti s kandid na EU hl mesto kultury 2026 (2 súbory)

17a Navrh na schval spolufin projektu s nazvom Podpora partnerstva a dialogu v oblasti participativ tvorby verej politik II (3 súbory)

17b Navrh projetku na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP 2014 2020 Rekonstruk cesty V Uherce Skycov 1 etapa (3 súbory)

17c Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP 2014 2020 Rekonstruk cesty V Uherce Skycov 4 etapa (3 súbory)

17d Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP 2014 2020 Rekonstruk cesty T Tepla Dezerice 4 etapa (3 súbory)

17e Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP 2014 2020 Rekonstruk cesty T Tepla Dezerice 6 etapa (3 súbory)

17f Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP 2014 2020 Rekonstruk cesty PB Domaniza Etapa 3a4 (3 súbory)

17g Navrh projek na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP 2014 2020 Rekonstruk cesty NMnV MY III etapa (3 súbory)

17h Navrh projek na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP 2014 2020 Rekonstruk cesty NMnV MY IV etapa (3 súbory)

17i Navrh projek na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP 2014 2020 Rekonstruk cesty NMnV MY V etapa (3 súbory)

17j Navrh projek na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP 2014 2020 Rekonstruk cesty NMnV MY VI etapa (3 súbory)

17k Navrh projektu na schval pod ziadosti o NFP v ramci IROP 2014 2020 Zlepsenie cyklist infrast v TSK 5 cast Ladce PU (3 súbory)

17l Navrh proj na schval pod ziadosti o NFP v ramci IROP 2014 2020 Zleps cyklisti infrast v TSK cast 3 TN DnV priem park (3 súbory)

17m Navrh proj na schval pod ziadosti o NFP v ramci IROP 2014 2020 Zleps cyklist infrast na hornej NR PE Zem Kostolany (3 súbory)

17n Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP 2014 2020 s nazvom Moderne odb vzdel v gumaren priem SS PU (3 súbory)

17o Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP 2014 2020 s nazvom Modernizacia odb vzdelav v SOS PB (3 súbory)

17p Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP 2014 2020 s nazvom Moderniz odb vzdelav v SOS stroj BnB (3 súbory)

17r Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP Modernizacia Galerie M A B v TN (3 súbory)

17s Navrh proj na schval pod ziadosti o NFP v ramci IROP v procese prezent muzealii HornoNR muzeum v PD (3 súbory)

17t Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP Rekonstruk polyfunk saly a prilahlych priestorov RKC v PD (3 súbory)

17q Navrh proj na schval pod ziadosti o NFP v ramci IROP Uchovav a sirenie ziveho dedicstva prostred digi tech CTK MY (3 súbory)

17u Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP Multimedialna miestnost na TN hrade (3 súbory)

17v Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci IROP Modernizacia Verejnej kniznice MR v TN (3 súbory)

18 Navrh na vyrad maj evidov na uc 042 obst DM ev v sprave OvZPTSK SCTSK ako zmarene inv a nasled vyrad z uctov eviden (2 súbory)

19 Navrh Planu cinnosti zasadnuti ZTSK na I polrok 2022 (3 súbory)

Oprava uznesenia č. 747/2021 PDF 280,24 kB

Materiály na XXXIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2021 ZIP 99,49 MB

Pozvánka na XXXIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 348,29 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK