Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Regionálne poradenské centrum SK-CZ

logo Regionálne poradenské centrum SK-CZ

Operačný program: Interreg V-A SK-CZ

Prioritná os: 3 – Rozvoj miestnych iniciatív  

Investičná priorita: 5. Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami

Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych
a regionálnych aktérov                                             

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Partneri projektu:

Vedúci partner: Trenčiansky samosprávny kraj

Hlavný cezhraničný partner: Zlínsky kraj

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 243 618,20 EUR z toho:

Trenčiansky samosprávny kraj: 123 109,40 EUR

Zlínsky kraj: 120 508,80 EUR

 

Celková výška finančného príspevku:  225 411,85 EUR z toho:

Trenčiansky samosprávny kraj: 116 953,93 EUR

Zlínsky kraj: 108 457,92 EUR

 

Termín realizácie: september 2017 – august 2021

Stručný popis projektu: Hlavným zámerom projektu je vytvorenie Regionálnych poradenských centier v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja a Zlínskeho kraja, ktorých cieľom bude vzájomnou spoluprácou zabezpečiť zvýšenie kvality predkladaných žiadostí o NFP, zvýšenie kvality implementácie projektov, podporu vytvorenia a udržania trvalých partnerstiev v prihraničných regiónoch. Tento cieľ bude dosiahnutý poradensko-konzultačnou činnosťou, získavaním nových potenciálnych žiadateľov a vytvorením nových partnerstiev. Projektovými aktivitami budú oslovované všetky skupiny oprávnené v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. Projektové aktivity budú zasahovať predovšetkým územie Trenčianskeho samosprávneho kraja a Zlínskeho kraja s možnosťou zapojenia partnerov aj z ďalších krajov oprávneného územia.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK