Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OP ĽZ DOP 2016-2.1.1-01 - Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 12 015 000.00 €
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Uzavretie výzvy: Poskytovateľ zverejní informáciu o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“; žiadosť o nenávratný finančný príspevok ďalej aj „žiadosť o NFP“, „ŽoNFP“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo v prípade rozhodnutia Poskytovateľa uzatvoriť výzvu  z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Poskytovateľ zverejní presný dátum uzavretia výzvy na webovom sídle www.ia.gov.sk a www.itms2014.sk najneskôr mesiac pred predpokladaným termínom uzavretia výzvy alebo pred termínom ukončenia možnosti čerpania finančných prostriedkov vyčlenených z Iniciatívy na podporu zamestnanosti

RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

SORO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Prioritná os 2: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce

Oprávnení žiadatelia:

  1. zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
  2. obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
  3. VÚC a úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
  4. občianske združenia
  5. mimovládne neziskové organizácie
  6. nadácie
  7. miestne akčné skupiny
  8. štátne rozpočtové a príspevkové organizácie

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: Oprávnené aktivity projektu podľa OP ĽZ sú: programy určené na vyhľadávanie nových alebo inovatívnych  foriem podpory mladých ľudí NEET s cieľom ich vzdelávania, hľadania zamestnania, stáže, praxe a pod.

Úplne znenie výzvy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK