Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPII-2018/7/1-DOP WIFI pre Teba

Riadiaci orgán: Ministerstva dopravy a výstavby SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Typ výzvy: otvorená

Uzavretie výzvy: SO OPII uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Žiadosť o NFP“) v prípade vyčerpania1 finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO OPII, napr. z dôvodu nedostatočného dopytu2 zo strany potenciálnych žiadateľov. Presný dátum ako aj dôvod uzavretia výzvy SO zverejní na webovom sídle www.informatizacia.sk

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 13.11.2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 13.02.2019

Termín uzavretia hodnotiaceho kola: V intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

RO: Ministerstva dopravy a výstavby SR

SORO: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

 

Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP 

Prioritná os 7: Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi: obce (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice).

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OPII v rámci špecifického cieľa 7.1:

B. Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s

 

Oprávnenou hlavnou aktivitou pre túto výzvu je:

- Nákup HW a krabicového softvéru.

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.informatizacia.sk/Aktu%C3%A1lne%20v%C3%BDzvy/26920s

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK