Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPKZP-PO1-SC111-2018-38 Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Typ výzvy: otvorená

Uzavretie výzvy: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy RO zverejní na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15.05.2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15.10. 2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola: V intervale 5 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola (vždy k poslednému kalendárnemu dňu príslušného mesiaca)

RO: Ministerstvo životného prostredia SR

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2018-38

Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické a právnické osoby (podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom, resp. s iným ako nebezpečným odpadom.

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP KŽP:

B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na

recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/38-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-podporu-triedeneho-zberu-komunalnych-odpadov-pre-podnikatelske-subjekty-podla-schemy-statnej-pomoci-regionalna-investicna-po/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK