Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPKZP-PO1-SC111-2019-51 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov –výstavba bioplynových staníc využívaných nakombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Alokácia: 15 000 000 €

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Typ výzvy: otvorená

RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov1vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu žiadateľov alebo z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie operačného programu3. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na webovom sídle www.op-kzp.sk

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15.10.2019

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15.01.2020

Termín uzavretia hodnotiaceho kola: V intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

RO: Ministerstvo životného prostredia SR

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-51

Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Oprávnení žiadatelia: V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické a právnické osoby (podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie. Pomoc podľa tejto výzvy nie je možné poskytnúť subjektom podnikajúcim v poľnohospodárskej prvovýrobe, mikro a malým podnikom obhospodarujúcim lesy a mikro a malým podnikom podnikajúcim v oblasti hospodárskeho chovu rýb.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP KŽP:B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. V rámci uvedeného typu aktivity OP KŽP sa pomoc poskytuje na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len „BRO“), a to len prostredníctvom výstavby14nových bioplynových staníc–zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktoré produkovaný bioplyn využívajú na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla. Na výrobu bioplynu musí byť využívaný výlučne BRO15, pričom minimálne   30 % objemu zhodnocovaného BRO musí byť zaradených v skupine 2001 podľa Katalógu odpadov.

Úplne znenie výzvy nájdete na:

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/51-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-odpadov-vystavba-bioplynovych-stanic-vyuzivanych-na-kom/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK