Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPKZP-PO2-SC211-2018-40 Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej Krajine (v intraviláne obcí)

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 17 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Typ výzvy: otvorená

Uzavretie výzvy: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy RO zverejní na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.07.2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30.09.2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola: V intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

RO: Ministerstvo životného prostredia SR

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:

 1. Subjekty verejnej správy:
  1. ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy)
  2. štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
  3. ostatné subjekty verejnej správy,
  4. obce a vyššie územné celky,
  5. rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom,
  6. združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 20f až §21). VRegistri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.
 2. Združenia fyzických alebo právnických osôb
 3. Združenia fyzických osôb
 4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:

C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK